Burgemeester: 'Wij gaan voor samenwerking op maat'

Coevorden - Zoals gebruikelijk blikte burgemeester Bert Bouwmeester tijdens zijn toespraak op de vanavond gehouden nieuwjaarsreceptie in Hof van Coevorden terug op 2018 en keek hij vooruit. Hij haakte ook in op de actualiteit met betrekking tot de Nashville-verklaring.

Vanuit de gehele gemeente, met name vanuit de verenigingen voor dorpsbelangen, en de ondernemers waren belangstellenden naar de receptie gekomen.

Bouwmeester: ‘Het was 21 maart een belangrijke dag: de gemeenteraadsverkiezingen! Het werd een memorabele verkiezingsdag. De drie coalitiepartijen uit de voorgaande bestuursperiode wisten hun basis in de gemeenteraad per saldo met drie zetels uit te breiden. ‘ Overigens werden deze drie zetels ingebracht door BBC2014. Daarnaast noemde de burgemeester zaken als het raadsakkoord en de benoeming van burgercommissieleden.

Hij toonde zich verheugd over het eerste inwonersvoorstel. ‘Van deze mogelijkheid, die al sinds medio 2016 bestaat, was nog niet eerder gebruik gemaakt. Binnenkort licht de indiener zijn voorstel nader toe. Ik zou het mooi vinden als er vaker inwonersvoorstellen op de agenda komen, zo hebben inwoners rechtstreeks invloed op het beleid.’

Ruimte

Begin november stemde de gemeenteraad unaniem in met het bestuursprogramma ‘Ruimte om te doen’. ‘Dat is een bestuursprogramma dat goede kansen ziet en ruimte biedt om zaken voor elkaar te krijgen. Financieel zijn we weer gezond en dat willen we blijven. Wij investeren in een actieve samenleving die betrokken is bij haar eigen leefomgeving. Daar waar dit goed gaat, denken we graag mee. Daar waar dit minder goed gaat, investeren we. We gaan graag het gesprek aan over de toekomst van het dorp, de wijk of de omgeving. Wij bieden ruimte voor passende oplossingen, die vanuit de samenleving zelf worden aangedragen.’

Centrumvisie

Daarna kwam de toekomst aan bod. ‘We investeren de komende jaren flink in de woon- en leefomgeving. Als voorbeeld noem ik de plannen voor de centrumvisie Coevorden. Met diverse marktpartijen werken wij aan het koppelen, opwaarderen en zichtbaar maken van de historische kwaliteiten van de binnenstad. Samen met Centrummanagement Coevorden en Domesta voeren we de plannen uit. Mooie voorbeelden zijn ook het naspelen van de IJzerkoekenoproer uit 1770 en de Garnizoensdagen van Stichting Garnizoensstad Vesting Coevorden.’ Hij stelde, dat de gemeente graag helpt bij het tot stand komen van goede initiatieven op cultureel gebied. ‘Daar waar mogelijk bieden wij ondersteuning, bijvoorbeeld om daarmee in 2022 invulling te kunnen geven aan Coevorden, culturele hoofdstad van Drenthe. Met name daag ik de andere kernen uit om daar in mee te denken.’

Nashville-verklaring

Bouwmeester houdt van historie, maar wil niet letterlijk terug in de tijd en greep een actueel thema aan: ‘U heeft wellicht ook het nieuws rond de Nashville-verklaring voorbij zien komen. Een principiële verklaring waarin afkeuring wordt uitgesproken over de LHBTI-gemeenschap. Dit staat haaks op onze principes: we zijn regenbooggemeente!’

Investeringen

‘We gaan in de gehele gemeente stevig investeren in fysieke bereikbaarheid (wegen, fietspaden, fietsknooppunten) en in digitale bereikbaarheid. In het kader van ‘verbindend besturen’ noem ik als mooi voorbeeld het initiatief voor de aanleg van glasvezel. Vele inwoners zetten zich daarvoor in. In de laatste raadsvergadering van 2018 stemde de gemeenteraad unaniem in met de voorstellen van de Stichting Glasvezel Zuidenveld en de financiering in de BV die ervoor zorgt dat het netwerk kan worden aangelegd.’

Ook handhaving

In de loop van de tijd verschoof de positie van de gemeente van een samenwerkende overheid naar een participerende overheid. ‘Die participeert waar nodig en geeft ruimte aan partijen. U kunt ons ook tegenkomen in heel andere rollen. Bijvoorbeeld in de rol van de gemeente die wetten en regels handhaaft. We komen liever niet in de situatie terecht waarin wij ons gezag en onze machtsmiddelen moeten inzetten. Dat dit soms helaas onvermijdelijk is, bleek deze jaarwisseling toen ik in het belang van de veiligheid en de openbare orde de ME in heb moeten zetten in Geesbrug. Maar ook voor deze situatie geldt dat eerst is geprobeerd de situatie in overleg op te lossen. Pas toen dat niet mogelijk bleek, is besloten andere middelen in te zetten.’

De Piramide

Een bijzondere ontmoeting had Bouwmeester onlangs toen de kinderen van basisschool De Piramide uit Erm bij hem ontbeten. ‘Helaas werd kort hierna duidelijk dat De Piramide te weinig leerlingen heeft om te kunnen voortbestaan. De school dreigt daardoor na dit schooljaar de deuren te moeten sluiten. Een groot verlies voor het dorp Erm. Als gemeente kunnen we hier weinig of geen invloed op uitoefenen, hoe graag we dat ook zouden willen.’

Samenwerking op maat

Bouwmeester gaat voor samenwerking op maat met alle partners, waaronder inwoners, ondernemers en verenigingen. ‘Ik ben trots op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd op het gebied van gezondheidszorg: het nieuwe gezondheidscentrum De Veltstroom. Een geweldig voorbeeld van buiten muren denken en samenwerken met professionals waarbij de inwoners uitgangspunt zijn.’

‘Wij zoeken voor de samenwerking’, vervolgde de burgemeester, ‘het contact met u, maar ik vertrouw er ook op dat u ons opzoekt. Vooral als u suggesties heeft hoe we als lokale overheid kunnen helpen, zodat iedereen in onze samenleving maximaal kan deelnemen aan initiatieven, gesprekken en keuzes die bijdragen aan de kwaliteit van leven in onze gemeente. Sta klaar voor een ander die hulp nodig heeft. Zet je in voor een mooi initiatief waarmee je anderen in je omgeving gelukkig kunt maken. Een dorp of een wijk bestaat in mijn opvatting pas echt als alle inwoners hun verantwoordelijkheid er voor willen nemen. Vele inwoners zetten zich dagelijks al onbaatzuchtig in voor anderen. In dit kader wil ik graag de inzet van inwoners van Aalden benoemen. Samen konden we er voor zorgen dat de Afghaanse familie Khodadadi in Nederland kan blijven. U vormt samen de drijvende krachten van onze samenleving.’

Klimaatakkoord

‘Het eind vorig jaar overeengekomen ontwerp-Klimaatakkoord wil ik niet onbenoemd laten. De opgave om in 2030 ten opzichte van 1990 een afname van minimaal 49 procent CO2-uitstoot te bereiken, is absoluut nodig en dat wordt breed gedragen’, zo vindt Bouwmeester. ‘Dit akkoord zal een grote impact hebben op de hele Nederlandse samenleving. En dus ook op onze eigen lokale samenleving. Daarom gaat de raadswerkgroep Duurzaamheid de komende maanden graag met u in gesprek over wat u zelf kunt bijdragen en wat u nog nodig heeft om uw bedrage te kunnen leveren, zodat we samen de stappen naar een meer klimaatneutraal Coevorden kunnen zetten.’

Verkiezingen

‘Dit jaar mogen we maar liefst driemaal naar de stembus voor de verkiezing van de Provinciale Staten, het Waterschap en het Europees Parlement. Laat u horen, denk mee, kom met ideeën en laten we er met z’n allen weer een mooi en goed jaar voor onze gemeente van maken.’

Uiteraard liet Bouwmeester zijn nieuwjaarswens horen: ‘Ik wens u veul heil en zeegn veur ’t nije jaor!’