'De gemeente had actiever moeten handelen'

Coevorden - 'De gemeente had in haar zorgplicht voor inwoners actiever moeten handelen na de aanhoudende klachten van omwonenden uit met name Klinkenvlier', zei voorzitter Albert Smale van de Rekenkamercommissie. Deze onafhankelijke commissie deed op verzoek van de gemeenteraad onderzoek naar de gang van zaken rond de biovergister aan het Alte Picardiekanaal.

‘Bovendien had de gemeente de vergunning eerder kunnen aanpassen.’ Uitkomst van het onderzoek is, dat de gemeente –op basis van de voorschriften in 2005- de vergunning in 2006 op adequate wijze heeft verleend. De handhaving was ook grotendeels adequaat. Smale: ‘Er zijn sinds 2008 wel onderzoeken gedaan, maar die waren over het algemeen theoretisch van aard op basis van verspreidingsberekeningen. Die uitkomsten waren niet direct te relateren aan het bedrijf van Kimmann en zeggen niets over de daadwerkelijke metingen in de wijk. De gemeente had toen verdere stappen moeten ondernemen. Verder is een verzoek om handhaving destijds onterecht niet gehonoreerd.’ Daarnaast vindt de Rekenkamercommissie dat er veel te winnen valt op het gebied van communicatie en herstellen van vertrouwen. ‘De gemeente was niet altijd bereikbaar.’ Als de biovergister weer in gebruik wordt genomen, moet er een dusdanige inspectie komen dat de kans op uitstoot tot het minimum wordt beperkt. In een reactie zei burgemeester Bert Bouwmeester, dat goed moet worden gekeken wat er nodig is om het vertrouwen te herstellen. ‘Maar eerst moet de gemeenteraad kennisnemen van de uitkomsten van het onderzoek. Ik beschouw dit rapport als een extra motivatie. We herkennen ons als college hierin.’ De biovergister werd in 2008 in gebruik genomen. Sindsdien waren er vijf incidenten. Het ernstigst was de ontsnapping van biogas met daarin het giftige zwavelwaterstof op 19 januari 2012, waardoor de wijk Klinkenvlier ontruimd moest worden. Ook buiten deze incidenten hebben omwonenden regelmatig bij de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe geklaagd over geur- en geluidsoverlast. In de periode oktober 211-juni 2012 was de provincie het bevoegd gezag voor de biovergister. Dit kwam voort uit de omvang van de opslag van afvalstoffen. In de genoemde viel de ontruiming. De provincie wilde niet meewerken aan het onderzoek van de Rekenkamercommisie. De provincie liet weten: ‘Het functioneren van de provinciale organisatie kan alleen beoordeeld worden door Provinciale Staten en dus niet door de gemeenteraad en/of de gemeentelijke rekenkamer van Coevorden.’ De rekenkamer deed dossieronderzoek en hield interviews met bewoners van de wijk Klinkenvlier, de heer Kimmann en medewerkers van de gemeente. De bewoners hebben de indruk, dat de gemeente hun klachten niet serieus name. Om de aanwezigheid van H2S aan te tonen, hebben enkele bewoners een H2S meter aangeschaft en brengen de gemeente op de hoogte van de meetresultaten. Tot slot doet de Rekenkamercommissie enige aanbevelingen: voer voor elke omgevingsvergunning een handhaafbaarheidstoets uit, laat een technisch onderzoek uitvoeren vanuit een tweetal invalshoeken zodra de biovergister weer in bedrijf is in de vorm van meting van H2S, licht de installatie gedetailleerd door, zorg dat in de omgevingsvergunning voorschriften zijn opgenomen over de emissie en het terugbrengen van de biogasproductie, overweeg de inzet van een mediator voor herstel van het vertrouwen.