Blijheid op publieke tribune: glasvezel in hele gemeente!

Coevorden - De gemeente neemt met 1,5 miljoen, deel in de op te richten Glasvezel Zuidenveld bv voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Coevorden. Ook wordt een lening van 2,9 miljoen euro verstrekt. Het besluit werd met gejuich ontvangen door de aanwezige ambassadeurs.

Alle fracties schaarden zich achter het collegevoorstel. Door dit besluit van vanavond kan elk huishouden in de gemeente een (gratis) aansluiting met voldoende datasnelheid krijgen op glasvezelnetwerk. Gertjan Zuur sprak wel kritische woorden. ‘Bij zulke ingrijpende maatregelen had het college de raad eerder moeten inlichten. De raad heeft meermalen gevraagd naar de stand van zaken. De urgentie van het voorstel is niet in het raadsvoorstel terug te vinden.’

De andere fracties reageerden positief op het collegevoorstel, al kon Gilbert Mulder van de PvdA zich wel vinden in de woorden van Zuur. Bernette Sieben (VVD) sprak lovende woorden over de inzet van vrijwilligers, deze gedachte werd gedeeld door andere raadsleden.

Eerder werden zes burgerinitiatieven in Stichting Glasvezel Zuidenveld. Tenminste 40 procent van het aantal postadressen moet meedoen om glasvezel te realiseren. Ruim 70 procent van alle inwoners heeft door een getekende intentieverklaring in 2017 laten weten dat ze graag een glasvezelaansluiting willen. BBC2014 wilde een motie indienen om het college te bewegen tot een promotiecampagne, maar een positieve reactie van wethouder Jan Zwiers maakte de motie overbodig.

Stichting Glasvezel Zuidenveld heeft een intentieovereenkomst gesloten met Siers Telecom. Deze aannemer wil voor 31 december 2018 een definitieve overeenkomst. Dit is noodzakelijk zodat de startdatum van de werkzaamheden van 1 april 2019 gehaald kan worden.

In de gemeente Coevorden, zo stelt het college, is behoefte aan snel internet voor de hele gemeente inclusief de buitengebieden. Snel internet is nodig om in deze gebieden agrarische en andere bedrijfsmatige activiteiten op een innovatieve en duurzame manier voort te zetten en te ontwikkelen. Ook recreatie en toerisme, evenals de zorgsector hebben baat bij snel internet.

Doordat de provincie Drenthe een fors deel van de financiering op zich neemt, wordt het projectplan in opdracht van de provincie door Dialogic getoetst. Op dit moment is deze goedkeuring er nog niet. De provincie Drenthe verstrekt een lening van 5,6 miljoen euro. Rendo's  glasvezeldochter RE-NET verstrekt een lening van 3 miljoen euro en neemt deel in de bv voor 1,5 miljoen euro. Van de gemeente wordt 4,4 miljoen euro gevraagd, die daarvoor dus 1,5 miljoen euro beschikbaar wil stellen en daarna een lening van 2,9 miljoen euro wil verstrekken.

Reactie

Jaap Ruiter, voorzitter van de Stichting Glasvezel Zuidenveld is zichtbaar verheugd met de instemming van de gemeenteraad. 'Geweldig dat de gemeenteraad zich zo achter ons bewonersinitiatief heeft geschaard. Nu is het aan ons om die 40 procent binnen te halen. Onze ambassadeurs en vrijwilligers staan bijna letterlijk in de startblokken. De komende weken houden we informatieavonden in alle kernen. We weten dat heel veel mensen ontzettend graag meer informatie willen over dit project, dus we beginnen met twee avonden waar iedereen welkom is en daarna gaan we alle kernen bezoeken. De providers zijn daar ook bij. We gaan echt heel hard ons best doen om zo veel mogelijk mensen de kans te bieden een abonnement af te sluiten', aldus Ruiter.

Data

De eerste twee informatieavonden van Glasvezel Zuidenveld worden gehouden op donderdag 10 en dinsdag 15 januari. Op 10 januari is Glasvezel Zuidenveld in De Spil in Zweeloo en op 15 januari in restaurant Cornelis in Dalen. Op beide avonden is de inloop vanaf 19.00 uur, de informatiebijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Hard werken

'Dat wordt hard werken, maar dat hebben we er graag voor over. Ik kan ook niet genoeg benadrukken hoe belangrijk onze vrijwilligers voor dit project zijn. Eerst hebben ze al een enorm groot aantal intentieverklaringen verzameld en nu gaan ze hun buren, dorpsgenoten, vrienden, kennissen en familie helpen met de keuze voor een abonnement. We hopen ook eind deze week het aanbod van onze providers op onze website te hebben staan zodat iedereen zich kan aanmelden.' Ook via Facebook worden inwoners op de hoogte gehouden.

Belangrijke stap

Volgens wethouder Jan Zwiers is dit een grote en belangrijke stap. 'Het is geweldig dat onze inwoners zich op deze manier inzetten voor het realiseren van glasvezel. Dat de zes initiatieven van inwoners uitmonden in deze bv met een goed businessplan wekt veel vertrouwen. De samenwerking tussen inwoners, provincie, Rendo en gemeente is goed. Ieder ziet het belang, we hebben kunnen leren van eerdere initiatieven en hebben een stevige organisatie staan.'

Gedeputeerde Henk Jumelet: We hebben veel waardering voor het doorzettingsvermogen van alle vrijwilligers van de initiatieven in de gemeente Coevorden. Door te willen samenwerken aan snel internet voor alle inwoners is het hun gelukt. Uiteraard werken we hier als college graag aan mee en we kijken uit naar de eerste schop in de grond.'

Bermen

Lars Hoedemaker (D66) diende mede namens de PvdA en PAC een motie in om het behoud en herstel van de biodiversiteit te combineren met de aanleg van glasvezel. ‘Zo is er de kans om twee zaken te verknopen. ‘Bij de aanleg van glasvezel kan de bodem worden verschraald. De provincie heeft subsidiemogelijkheden voor het inzaaien van bermen met een inheems Drents bermmengsel.’ Jerry Stoker voegde eraan toe, dat zo daadwerkelijk zaken kunnen worden verbonden.

De andere fracties gingen er niet in mee, wel wordt in een later stadium verder gepraat over dit onderwerp.