Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Hoe Meindert van der Thijnen een monument kreeg

De stad Coevorden is in het verleden veelvuldig bezocht door leden van het Koninklijk Huis. Vrijdag 6 juni 1924 werd er in Coevorden weer volop gevlagd en de winkeliers hadden er voor gezorgd dat de etalages er schitterend uitzagen.

Bij het station wachtte die vrijdagmiddag een grote menigte om de koningin te begroeten. Het gezelschap ging vervolgens rond kwart over twee door de Friesestraat richting gemeentehuis. Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik werden daar ontvangen door burgemeester Gautier die de raadsleden en wethouders aan het koninklijk paar voorstelde. Het dochtertje van de burgemeester mocht bij die gelegenheid de koningin bloemen aanbieden.

Burgemeester Gautier

Het vorstelijk paar was naar Coevorden gekomen voor de eerste steenlegging voor het monument ter ere van Meindert van der Thijnen. Dat omschreef burgemeester Gautier in zijn toespraak als volgt ‘Dat Uwe Majesteit heeft willen besluiten om door de eerstesteenlegging voor een gedenkteeken voor den Coevorder held, Meindert van der Thijnen, de nagedachtenis te eeren van een eenvoudig man wiens groote daad van zoo ver strekkenden invloed is geweest op ’s Lands historie en die daarbij in de voor ons Land zoo benauwde dagen van 1672 met de dood bewees op het voetspoor der Oranjes goed en bloed en leven voor het land gereed te hebben, wordt door Coevorden hoog gewaardeerd’.

Ongunstige tijden

Daarna ging de burgemeester in op de ongunstige tijden die ook Coevorden hebben getroffen maar constateerde hij dat de Coevorder bevolking er altijd van doordrongen is van het besef dat tegenover grote moeilijkheden grotere energie en grotere activiteiten gesteld behoren te worden. Koningin Wilhelmina antwoordde onder andere met: ‘In het verleden is uw roemruchte veste ons een voorbeeld geweest van moed en trouw. Het gedenkteken van Meindert van der Thijnen, waarvan ik heden den eersten steen leg, zal daarvan openlijk getuigen’.

Derde van de ware grootte

Door een haag van meer dan 1000 kinderen ging het gezelschap vervolgens langs de Meindert van der Thijnensingel naar het Van Heutszpark om op die historische plaats de eerste steen van het Meindert van der Thijnen monument te leggen. Maar eerst waren er nog toespraken van de voorzitter van de monument commissie L.J. de Langen en van ds. M. Uytenhoudt. Voor de eerste steenlegging werd het beeld in gips op een derde van de ware grootte voorgesteld. Het originele beeld zou pas in oktober klaar zijn, kosten 2000 gulden. Het zilveren troffeltje voor de eerste steenlegging werd de koningin aangeboden door ‘jongejuffrouw de Langen en de speciebak door den jongenheer Meier’ waarna de eerst steen werd gelegd. In een korte toespraak bracht zij hulde en lof aan de eenvoudige, maar dappere Coevorder koster welke bij het ontzet van Coevorden in 1672 zo’n grote rol had gespeeld.

Falix

Het monument ter ere van Meindert van der Thijnen is van de hand van beeldhouwer Falix uit Wageningen en stelt voor de held van Coevorden, staande voor een biezenbrug die met ijsschotsen omringd is en die door een hellebardier op zijn plaats wordt gehouden met op de achtergrond meerdere soldaten. Het tafereel werd uitgehouwen in Marbrier d’Euville, dat is een steensoort die tegen alle weersomstandigheden is bestand. Het geheel rust op een voetstuk van Beiers graniet waardoor het geheel ruim 3 meter hoog is. Als achtergrond werden in een halve cirkel coniferen gepland en op de voorgrond zou een rozenpark komen.

Over twee weken meer over Meindert van der Thijnen.

In ‘Kiek Nou ‘s’ duikt Herman Woltersom in het heden én verleden van markante gebouwen in de gemeente Coevorden. Elke aflevering gaat gepaard met een foto die toen én nu combineert. Reacties: hwoltersom@hetnet.nl

NASCHRIFT:
Bij de aanduiding van 'Meindert van der Thijnen' worden zowel 'Meindert' als 'Mijndert' gebruikt. In het herdenkingsjaar 1872 schreef Alexander Lodewijk Lesturgeon een toneelstuk gebaseerd op de historische daden van Van der Thijnen: 'Meindert van der Thijnen of: De verrassing van Koevorden in 1672, historisch-dramatische schets in drie bedrijven.' Het werk geldt als een belangrijk bijdrage aan de Drentse toneelliteratuur. De christelijke basisschool (CBS) in Coevorden heet Mijndert van der Thijnenschool, terwijl de straatnaam als Meindert van der Thijnensingel wordt geschreven.