Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Het beruchte beeld van Generaal Van Heutsz

Het is 8 juli precies 85 jaar geleden dat het borstbeeld van Van Heutsz werd onthuld. Het besluit daartoe werd in 1931 genomen door de Bond van Gepensioneerde Ridders beneden de rang van officier welke in Indië hadden gediend.

In verband met dat besluit werd op 4 juli 1932 een bespreking in hotel Van Wely gehouden. Hierbij was de voorzitter van de Bond, professor Kielstra uit Wageningen aanwezig evenals beeldhouwer August Valise. Ook burgemeester Gautier en het bestuur van de Christelijke Middenstandsvereniging waren bij de bespreking aanwezig.

Grasperk voor Kasteel

Tijdens die bespreking werd besloten dat in Coevorden een commissie zou worden gevormd om gelden bijeen te brengen voor het voetstuk. Gelden voor het borstbeeld waren al aanwezig. Ook werd besloten dat de onthulling een jaar later zou plaatsvinden en om het te combineren met een vergadering van de Ridders Militaire Willemsorde, beneden de rang van officier. Een besluit over waar het monument zou komen was nog niet genomen, maar het grasperk voor het Kasteel vond men bij uitstek de meest geschikte plek.

Niet iedereen vond dat er een monument voor de Generaal van Heutsz in Coevorden moest komen. Bij burgemeester en wethouders kwam in oktober 1932 een verzoek binnen van de O.S.P., de Onafhankelijke Socialistische Partij afdeling Coevorden om geen medewerking te verlenen tot het plaatsen van een standbeeld van generaal Van Heutsz. Aan dat verzoek is dus geen gehoor gegeven. De Haagsche Courant melde op 29 mei 1933 dat op 8 juli de door de Bond van Ridders der Militaire Willemsorde de aan te bieden Generaal van Heutsz monument op plechtige wijze onthuld zal worden. Een comité voor de organisatie van de plechtigheid was reeds samengesteld, aan de vorming van een ere-comité werd nog gewerkt.

Kransen leggen

Zaterdag 8 juli 1933 hing de vlag uit op alle openbare gebouwen en ook bij veel particulieren wapperde de nationale driekleur. Om 11.52 uur arriveerden de Ridders Militaire Willemsorde, beneden de rang van officier en voorafgaand gaand door het muziekkorps Excelsior marcheerden zij door de stad.

Voordat werd overgegaan aan de onthulling bood het Generaal van Heutzcomité dat zich onder leiding van den heer G.J. van Doornurn in Coevorden had gevormd, de Koninklijken Bond, zijn ere-voorzitters en ere-leden, enkele familieleden van wijlen generaal van Heutsz, verschillende civiele en militaire autoriteiten en aan de leden van deputaties, die ‘s middags kransen zouden leggen bij het monument, een Drentsche koffietafel aan.

Prins Hendrik

Omstreeks 14.00 uur verzamelden alle ridders, vertegenwoordigers van tal van organisaties en vele inwoners van Coevorden zich bij het grasveld voor het Kasteel waar het borstbeeld zou worden onthuld. Om kwart over twee arriveerde Prins Hendrik aan het stadhuis, waarna hij zich onmiddellijk naar het afgezette gedeelte op het Kasteel begaf om tegenwoordig te zijn bij de onthulling van het monument.

In de plaats van minister dr. H. Colijn, die verhinderd was, heeft prof. mr. Kielstra voor de onthulling een herdenkingsrede uitgesproken. Burgemeester Gautier aanvaarde met dankzegging aan de Koninklijke Bond en aan de beeldhouwer het gedenkteken. De plechtigheid voor het Kasteel werd besloten met het leggen van kransen.

In september 2009 werd het monument verplaatst naar de Haven; in de buurt waar het geboortehuis van Van Heutsz heeft gestaan.

In ‘Kiek Nou ‘s’ duikt Herman Woltersom in het heden én verleden van markante gebouwen in de gemeente Coevorden. Elke aflevering gaat gepaard met een foto die toen én nu combineert. Reacties: hwoltersom@hetnet.nl