Lijsttrekkers laten vooral de nuanceverschillen horen

Coevorden - Veel vuurwerk bood het lijsttrekkersdebat, georganiseerd door streekomroep ZO!34 niet, maar wel konden de partijen hun standpunten duidelijk maken. In Theater Hofpoort konden de heren en dames elkaar woensdagavond wel goed vinden, al zijn er zeker nuanceverschillen.

De bijeenkomst in Theater Hofpoort werd gepresenteerd door Marjan Hollander en Jan Geerlinks van de omroep. Elke partij kreeg een minuut voor het houden van een pitch. Veel verrassingen zaten daarin niet, iedere lijsttrekker bracht zijn/haar partij uiteraard zo gunstig mogelijk voor het voetlicht.

Tegenprestatie

Er kwamen vier stellingen aan bod. De eerste was: ‘Uitkeringsgerechtigden moeten een tegenprestatie verrichten’.

Joop Slomp van de PvdA stelde in zijn reactie ‘dat we mensen niet in een oranje jasje moeten hijsen en de straat op schoppen.’ Hij vindt dat gekeken moet worden naar de mensen. ‘Er zijn veel mensen die lichamelijke of psychische problemen hebben.’ Gertjan Zuur van het CDA poneerde de stelling dat het niet normaal is om een uitkering te krijgen en gaf daaraan uitleg. ‘Iedereen heeft recht om mee te doen in de maatschappij. Er kan wat terug worden gedaan, maar we moeten wel kijken naar de individuele gevallen.’

Irene Driehuis van het PAC toonde zich geen voorstander van de verplichting wat terug te moeten doen. Henk Bouwers van GB zei daarop dat het een goede zaak is om mensen werkervaring te laten opdoen. Lars Hoedemaker van D66 sprak over arbeidsmarktverdringing. ‘Werk moet betaald worden. Soms zie je, dat iemand wordt ontslagen om plaats te maken voor iemand uit de bijstand.’

Jan Zwiers (BBC2014) wees erop dat in de begeleiding van mensen nog veel te winnen is. ‘Er is te weinig capaciteit om de mensen aan het werk te helpen. Er is nu krapte op de arbeidsmarkt. Zorg dat de mensen kunnen meedoen en meepraten.’ Daarmee stemde Irene Driehuis van harte in.

Margriet Fissering van de VVD vindt het een goede zaak als een tegenprestatie wordt geleverd. ‘Ik vind ook dat mensen moeten meetellen. We moeten niet alleen mensen uit een kaartenbak halen, maar ook wat aanbieden in de vorm van een opleiding. Verdringen van banen is niet goed.’ Slomp zei daarop, dat er momenteel geen budget is en hoe de VVD dat wil bekostigen. ‘Er is het beleidsplan ‘Samen Krachtig’, aldus Fissering, ‘dat is een goede basis om op voort te borduren. Hoedemaker liet weten te kiezen voor eigen verantwoordelijkheid en beslissingen. Zwiers tenslotte pleitte voor meer ruimte vanuit de landelijke overheid. ‘We hebben met nogal wat regels te maken.’

Repareren

De tweede stelling was ‘Coevorden Verbindt is geweest, nu wordt het tijd om te repareren. Henk Bouwers liet weten dat de bezuinigingen wat al te drastisch zijn geweest. Zwiers wilde vooral vooruitkijken. ‘Er zijn mooie dingen gedaan en we ontkennen niet, dat mensen zijn getroffen door de bezuinigingen.’

Slomp zei zich soms te hebben geërgerd aan het college. ‘Sommige dorpen en wijken kwamen niet mee dat had eerder moeten worden opgepakt.’ Irene Driehuis pleitte ervoor dat niet alleen met de dorps- en wijkraden wordt gepraat, maar ook met andere verenigingen en inwoners.

Overschotten

De derde stelling ging over overschotten: ‘Overschotten op de begroting moeten direct ten goede komen aan de inwoners’. Alle partijen zijn het erover eens dat de gemeentelijke belastingen niet moeten worden verhoogd.

Margriet Fissering was het overwegend eens met de stelling, al plaatste zij daarbij wel een kanttekening. ‘Al acht jaar is bezuinigd en daardoor zijn we op achterstand gekomen. We moeten echter ook kijken naar de toekomst. De gemeente hoeft niet te fungeren als spaarvarken, maar moet wel rekening houden met investeringen in de toekomst.’ Daarmee waren de andere lijsttrekkers het op hoofdlijnen wel eens.

Irene Driehuis voegde er nog aan toe dat er nog grote, risicovolle projecten aan komen. ‘Bovendien is geld vanuit de landelijke overheid vaak geoormerkt. Ik pleit voor bijvoorbeeld een klimaatfonds of een sportfonds om zo de inwoners tegemoet te komen.’

Joop Slomp liet weten dat de PvdA best bereid is om de belastingen voor bedrijven wat te verhogen ten gunste van woningeigenaren. Dat verbaasde Hoedemaker: ‘Mijn partij heeft een motie van die strekking ingediend, maar de PvdA heeft tegengestemd.’ Slomp had er echter over nagedacht en kon zich er nu wel in vinden.

Zwiers vond dat uitgangspunt niet zo goed: ‘We kunnen de bedrijven wel uitkleden, maar die komen al voor investeringen voor duurzaamheid te staan.’

Heel ambitieus

De vierde en laatste stelling ging over de inzet van de gemeente voor particuliere initiatieven voor wind- en zonne-energie en gasvrije woningen.

Het uitgangspunt om in 2030 klimaatneutraal te zijn werd wel omarmd, maar enkele partijen vonden dat wel heel ambitieus. Zuur stelde bijvoorbeeld de vraag hoe de financiering zal plaatsvinden. Fissering zag een taak voor de gemeente: ‘Veel mensen weten niet voldoende welke mogelijkheden er zijn. Daarin kan de gemeente een rol spelen.’ De andere deelnemers aan het debat knikten instemmend.

Jongerenraad

Jill Wolf en Puck Finkers waren aanwezig namens Jongerenraad Coevorden, die zeer actief is. Deze raad houdt exit polls en scholierenverkiezingen op 21 maart. Bovendien houden de leden samen met de gemeente en Prodemus een informatieve bijeenkomst over de gemeenteraadsverkiezingen. Die vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis op maandag 19 maar van 19.00 tot 21.00 uur.

Uitglijder

Aan het einde van de avond was er nog een uitglijder van de presentatie. De huidige wethouders kregen de gelegenheid om kort terug te blikken. Dat wekte bij veel aanwezigen al verbazing, omdat het ging om de lijsttrekkers. Na de woorden van de wethouders concludeerde de presentator: ‘Dus jullie willen met elkaar door?’ Veel aanwezigen waren verbijsterd en schudden hun hoofd. Wethouder Joop Brink reageerde snel: ‘We moeten eerst de verkiezingen afwachten, dan pas wordt duidelijk wat de toekomst brengt.’

Er werden kort nog enige vragen beantwoord die via de mail en/of sociale media waren binnengekomen. Sommigen vonden het jammer dat het publiek geen gelegenheid kreeg om vragen te stellen. Het aantal belangstellenden voor het debat in het gemeentehuis was niet heel groot en bestond voor een groot deel uit mensen die gelieerd zijn aan de politieke partijen.