Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Zo zag de oude Wilhelminaschool in Coevorden eruit

Tijdens de raadsvergadering begin augustus 1898 merkte het raadslid Roos op dat men aan verschillende stichtingen 'den naam der koningin verleent, wij onze te bouwen school De Wilhelminaschool moeten gaan noemen'.

Door de raad werd het met veel genoegen aangenomen. De aanbesteding voor de school was al in juli geweest, want Burgemeester en Wethouders van Coevorden maakten toen de uitslag bekend van de gehouden aanbesteding ‘van het bouwen eener openbare school met 12 lokalen’.

Laagste inschrijver was J.D. Meppelink uit Coevorden voor 31288 gulden. De schop ging schijnbaar direct de grond in, want op 22 juni 1899 verscheen er al een advertentie in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant: ‘Dadelijk gevraagd, 10 á 12 schilders, hoog loon, geruime tijd werk, door den Aannemer der openbare school te Coevorden’.

Het college van b en w boog zich in 1909 over de vraag of er in de Koningin Wilhelminaschool centrale verwarming aangelegd moest worden. Er werd door het college een onderzoek ingesteld in hoeverre brandstofbesparing kon worden verkregen en of er voor de aanleg ook de gewone 25pct. Rijkssubsidie gegeven zou worden. Het installeren zou per slot van rekening ongeveer 4000 gulden gaan kosten. Gelijke tijd werd vergroting van de speelplaats en verbouwing van de conciërgewoning in het plan meegenomen om aan de gemeenteraad voor te leggen.

In datzelfde jaar werd in de raadsvergadering van november, naast het besluit om in het vervolg de verslagen van de raadsvergaderingen in de Coevorder Courant te plaatsen ook besloten om een zestal onderwijzeressen-sollicitanten naar een vacature aan de Koningin Wilhelminaschool op te roepen voor het geven van een proefles.

Speelterrein uitgebreid

Het speelterrein van de Koningin Wilhelminaschool werd in 1911 uitgebreid, het werk werd door J. Noord uit Coevorden uitgevoerd voor 1655 gulden. In de raadsvergadering van augustus 1907 kwam het voorstel ter sprake om evenals vorige jaren de conciërge van de Koning Wilhelminaschool een gratificatie van 15 gulden te verlenen.

De school werd in de avonduren ook gebruikt voor het geven van cursussen. Zo werd in 1907 door de raad besloten dat de Handelsvereniging gedurende de winter wekelijks een lokaal ter beschikking kreeg voor het houden van een cursus boekhouden. In 1938 werd in de Koningin Wilhelminaschool door de landbouwvereniging ‘De Eendracht’ en de A.B.T.B. een cursus georganiseerd voor toekomstige boerinnen. Een cursus als deze werd nog niet eerder gegeven, en dat was te merken aan het aantal aanmeldingen want maar liefst 22 ‘landbouwersdochters’ hadden zich opgegeven. Het was de bedoeling om de toekomstige boerinnen ook iets van de theorie van het boerenbedrijf bij te brengen.

Onderwijzer J. PH. Roos hield tijdens de ouderavond in december 1922 een kleine lezing over ‘Hoe houden we onze kinderen thuis bezig’. Volgens Roos ging het vooral over de wintermaanden en het probleem was eigenlijk ‘Hoe houden we onze jongens bezig. Immers voor meisjes is spoedig huiselijke bezigheden gevonden’. Als advies gaf Roos ‘Laat uw jeugdige kinderen ’s avonds niet op straat loopen; daarvan komt niet veel goeds. Laat ze tijdig naar bed gaan, mede in het belang van hun gezondheid’.

De burgemeester van Coevorden bepaalde in 1941 in opdracht van de Commissaris-Generaal voor de veiligheid dat openbare instellingen met namen van levende leden van het Huis Oranje-Nassau veranderd dienden te worden. Zo werd toen de naam van de Koningin Wilhelminaschool veranderd in O.L. School No.1.