Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Coevorden kreeg een marechaussee kazerne

In de Nederlandse staatscourant 17 september 1921: ‘De majoor, eerstaanwezend ingenieur te Groningen zal, nadere goedkeuring van de Minister van Oorlog in het openbaar aanbesteden: Bestek no. 162.

Het bouwen van eene kazerne voor eene brigade Koninklijke marechaussee te Coevorden’.

De inschrijvingsbiljetten moesten vrachtvrij worden bezorgd aan het bureel der genie in de plaats van aanbesteding, alwaar een bus werd geplaatst tot inzameling van die biljetten. Een maand later meldde de Nieuwe Tilburgsche Courant dat de bouw van de marechausseekazerne in Coevorden voorlopig niet door zou gaan. De aanbesteding werd niet goedgekeurd, dat stond waarschijnlijk in verband met de bouwsom en ‘den wensch van bezuiniging’.

Maar de bouw ging uiteindelijk toch door want in december 1921, was er alweer een aanbesteding voor een marechaussee kazerne. En er werd nu wel gebouwd, zoals blijkt uit de opgave van kosten van in het jaar 1923 voltooide militaire gebouwen en gebouwencomplexen. De brigade in Coevorden wordt daarin genoemd met als geraamde kosten 74.500 gulden en daadwerkelijk kosten 68.202 gulden. Dat was toen een mooie meevaller voor politiek Den Haag, want tussen het einde van de Eerste Wereldoorlog en de tweede helft van de jaren dertig was niemand in de politiek bereid veel geld uit te geven aan defensie. Dat veranderde pas toen de situatie in Duitsland zich wijzigde na de machtsovername door de nazi’s.

Interbellum

Het marechausseegebouw in Coevorden is een voorbeeld van, zoals in de omschrijving van het gebouw staat, eenvoudige maar degelijke Interbellum Architectuur. Interbellum is een uit het Latijns afkomstig woord dat letterlijk ‘tussen oorlog’ betekent. Hiermee wordt dan ook de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog bedoeld. Het gebouw is evenwijdig aan de weg gebouwd met een middenstuk met aan weerzijden een vleugel. In het midden van de achtergevel lag de voormalige paardenstal met bergplaatsen. De kazerne in Coevorden is van cultuurhistorisch belang, dit komt mede ook door het naastliggende, eveneens van rijkswege beschermde douanekantoor.

Architectuurhistorisch is het gebouw van belang vanwege de plaats die het inneemt binnen de ontwikkeling van de kazernebouw. Bovendien is het gebouw, samen met het naastliggende douanekantoor, beeldbepalend voor de directe omgeving waardoor ook sprake is van een stedenbouwkundig belang.

De brigade van de Koninklijke Marechaussee in Coevorden werd op 19 maart 1923 geopend en op 1 maart 1943 gesloten. Op 1 november 1946 werd het pand weer geopend, het bord van de brigade werd op 1 april 1993 echter weer van de muur gehaald. Coevorden had vanaf dat moment geen brigade meer, maar een post en viel onder de brigade Assen. Dat duurde twee jaar, want op 1 maart 1995 had Coevorden weer een brigade, dat heeft uiteindelijk geduurd tot 1 april 2007, toen het weer werd gesloten. In 2007 diende de eigenaar van het voormalig marechausseegebouw, de Staat der Nederlanden, bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden het verzoek in om in het pand woningen te mogen realiseren. Sinds de verhuizing van de Brigade Oostgrens Noord van de Koninklijke Marechaussee naar het nieuwe onderkomen aan de Eendrachtstraat 16 in Coevorden, was voor het oude marechausseepand nog geen nieuwe bestemming gevonden. Op dat moment bood het pand, in verband met de verbouwing van het politiebureau aan de Krimweg een tijdelijk onderkomen aan het politiebureau van Coevorden.

(Reacties: hwoltersom@hetnet.nl)