Coevorden huis aan huis 60 jaar: terugblik op 60 jaar Handelsvereniging

Coevorden - De krant is altijd lid geweest van de Coevorder Handelsvereniging en dat is nog steeds zo. Ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van Coevorden huis aan huis een terugblik op die periode.

De geschiedenis lijkt zich regelmatig te herhalen, zo blijkt uit de annalen.

Ten tijde van het verschijnen van de eerste HuisAanHuis was J. Kuipers voorzitter van de Coevorder Handelsvereniging. Hij werd opgevolgd door Arjen Vonk in 1961, Vonk zat al wel vele jaren in het bestuur. Uit het boek ‘Ziet wat thans Coevorden u biedt...’, uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de CHV staat, dat in 1956 de ondernemers verdeeld waren over de openstelling van winkels op dinsdagmiddag in juli en augustus. Een voorstel daartoe werd naar de prullenbak verwezen. De belangstelling voor de CHV was tanende en zo kon het gebeuren, dat er in 1958 geen ledenvergadering werd gehouden. Overigens was er in die tijd ook de Coevorder Middenstandsvereniging, de overkoepelende organisatie van drie handelsverenigingen.

Graantje meepikken

In die jaren na de oorlog was sprake van opbouw en in de jaren zestig brak een tijd van economische groei en bloei aan. De vraag die de CHV zich toen stelde was ‘Hoe kunnen we een graantje meepikken?’ De Coevorder Middenstandscentrale riep ondernemers op om een jaarlijkse bijdrage te geven voor het houden van activiteiten. De oproep had succes, zo blijkt uit het boek van de CHV. Er kwam namelijk 4.800 gulden binnen.

Ganzenmarkt

In 1962 kwam Hemmo Kranenborg met het idee om de reeds jaren geleden verdwenen Ganzenmarkt nieuw leven in te blazen en samen met de heer Heemstra nam hij het initiatief: in 1962 was er weer een ganzenmarkt waarop Ria Assen werd gekozen als Miss Ganzenhoedster. Het ging goed in het centrum en Vonk was positief gestemd. Er kwamen nieuwe en grotere winkels. In die tijd was de CHV vooral een organisatie, die activiteiten organiseerde. In 1964 werd voor de allereerste keer de Dubbelkansactie gehouden, nog steeds een fenomeen in de periode voorafgaand aan de Ganzenmarkt.

Een bijzonder moment was het toen koningin Juliana in 1972 het gerestaureerde kasteel heropende. Dat jaar vond nog een ingrijpende gebeurtenis plaats, want in de nacht voor Ganzenmarkt -van zondag 12 op maandag 13 november- woedde een storm, die ervoor zorgde dat het podium in de lucht vloog. Toch ging de Ganzenmarkt door. Er werd alles op alles gezet om het podium zo goed en zo kwaad te herstellen. Het programma begon die dag wel wat later dan gebruikelijk.

De Coevorder Middenstandscentrale staakte in 1977 met de activiteiten, maar was nog tot 1997 de activiteitencommissie. Eind jaren zeventig verdwenen ook de andere handelsverenigingen. In 1980 was er één handelsvereniging.

Bebouwing Markt

Uit het boek van de CHV blijkt, dat de middenstand er in de jaren zeventig voor heeft gezorgd dat de bouw van een supermarkt op de Markt niet doorging. Bebouwing van de Markt kwam enige jaren geleden ook weer voorbij en momenteel staat bebouwing in het gebied grenzend aan de Markt ook weer in de belangstelling. In 1987 wilde de gemeente het centrum verkeersluw maken, maar dat vonden de leden van de CHV een slechte zaak. Het jaar erop wilde de CHV meer duidelijkheid over wat de gemeente wilde met de winkelstraten en de parkeermogelijkheden. De CHV wilde dit eerst weten voordat stedenbouwkundige plannen werden gemaakt. Datzelfde jaar werden -bij wijze van proef-  op donderdagavond en zaterdag in augustus de straten in het winkelgebied afgesloten voor auto’s. Klanten reageerden positief en later werd de afsluiting voor autoverkeer geheel ingevoerd.

Gepasseerd

De CHV plaatste in 1989 een advertentie waarin werd medegedeeld, dat de CHV er geen schuld aan had, dat het niet opschoot met de plannen in de binnenstad. Een jaar later werden wel plannen ontwikkeld en het bleek, dat de gemeente plannen had voor een winkelcentrum in de Friesestraat. Het bestuur van de CHV was er boos over niet bij de plannen te zijn betrokken. ‘Gezien de goede verhoudingen die u, naar uw zeggen, steeds hoog in het vaandel houdt ten opzichte van onze vereniging, is het voor ons onaanvaardbaar dat u hebt gemeend op die wijze te handelen. Wij vielen ons hierdoor in hoge mate gepasseerd’, zo schreef de CHV aan het gemeentebestuur.

In eerste instantie zou het winkelcentrum, de Gansehof, 2500 m2 tellen, dat werd later verhoogd tot 3.000 en het werd uiteindelijk 3600 m2. Ook toen was de CHV bang voor negatieve gevolgen voor het bestaande winkelaanbod. De winkelstraten werden in de loop van 1994 heringericht en in september 1995 werd de Gansehof geopend.

Wensbeeld

Sinds 2000 werd de structuurvisie ontwikkeld en werd het Wensbeeld gepresenteerd, waarvan in 2012 een aangepaste versie verscheen. Inmiddels is de Markt heringericht en zijn bastions gebouwd. Het kasteel is gerestaureerd en dat geldt ook voor De Vlijt en Het Arsenaal. Net als voorheen wordt gesproken over bebouwing en vierkante meters verkoopvloeroppervlak.