Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Willibrordusschool heeft lange historie

De R.K. St. Willibrordusschool was in 1907 na de Paul Krugerschool de tweede Bijzondere school in de Coevorden. Vooral de geestelijken hadden zich ingezet om de school te realiseren.

Met name de paters Terstegen en Omzicht namen het voortouw om gelden te verzamelen voor de bouwgrond en om het gebouw te kunnen bekostigen.

De St. Willibrordus school was de eerste katholieke school in de provincie Drenthe en het leerlingenaantal was bij de opening al groot. Op de openingsdag, 11 juli 1907, zaten in de drie lokalen, op de plaats waar nu het politiebureau staat maar liefst 102 leerlingen. Om de school financieel draaiende te houden was er een groep stille gevers zodat ook de kinderen van arme ouders gebruik konden maken van katholiek onderwijs. In de loop der jaren groeide het leerlingenaantal zoveel dat de raad in 1920 een bedrag van 80.000 gulden beschikbaar stelde voor uitbreiding met maar liefst vier lokalen. Bij de uitbreiding, die welke in 1921 gereed was, kwam de ingang aan de huidige Parallelweg.

De Willibrordusschool stond schijnbaar nog aan een naamloos straatje want in 1930 stelde B en W in een raadsvergadering voor “den naam Paralleweg voor het gedeelte Singel, langs de Willibrordusschool tot aan de Beukenlaan” te geven. De school werd niet alleen gebruikt voor het geven van onderwijs aan kinderen want in oktober 1933 werd gestart met een cursus voor jeugdleidsters “Deze cursus wordt gegeven door de R.K. leidster voor het jeugdwerk, verbonden aan de Centrale Vereeniging voor den opbouw van Drenthe. Wanneer straks het nieuwe St. Anthoniusgebouw gereed is, denkt pastoor Bouters met behulp van de dames, die dezen cursus volgen het jeugdwerk met kracht ter hand te nemen. In het nieuwe gebouw komt een zaal, welke uitsluitend bestemd is voor het werk voor de vrouwelijke jeugd. Aan de cursus nemen ook deel de onderwijzeressen aan de R.K. school”.

Zinvolle opleiding

Overigens bleef het niet alleen bij lager onderwijs want gedurende de oorlogsjaren werd in 1943 door het Rooms Katholieke kerkbestuur de school omgevormd als VGLO school. Het Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs was een nieuwe onderwijsvorm die de laatste twee leerjaren overbodig maakte om de schoolverlaters een zinvolle opleiding te bieden. De Sint Franciscusschool voor VGLO werd ondergebracht in de Willibrordusschool, maar sloeg niet erg aan. De meeste kinderen die gingen doorleren kozen uiteindelijk toch voor de ULO en dus besloot het kerkbestuur in 1950 het roer om te gooien. Achter de bestaande Willibrordusschool werd een gebouw van vier lokalen geplaatst waarin de nieuwe Rooms Katholieke ULO werd gehuisvest. Directeur van de Rooms Katholieke ULO werd A.J. Koeneman en onder zijn leiding groeide de school in 1964 naar 138 leerlingen. Teveel leerlingen in de huidige situatie en men besloot dan ook een nieuwe school te bouwen in de Binnenvree. Een jaar kwam die school gereed en onder het directeurschap van P.W.M. van Ooyen werd de school in 1968 de Rooms-Katholieke MAVO. Op 1 augustus ging de school op in de Rijksscholengemeenschap.

De Willibrordusschool verhuisde in 1976 ook naar de Binnenvree nadat in 1974 het schoolgebouw aan de Parallelweg werd afgekeurd. Dat was een goede keus want de meeste leerlingen kwamen toen uit de nieuwe woonwijken. De Willibrordusschool nam zijn intrek in de oude Binnenvreeschool.

Literatuur: Coevorden, Stadt en heerlickheyt. Ondernemen en Onderwijzen.

In de tweewekelijkse rubriek Kiek nou ‘s duikt Herman Woltersom in het heden én verleden van markante gebouwen in de gemeente Coevorden. Elke aflevering gaat gepaard met een foto die toen én nu combineert. Reacties: hwoltersom@hetnet.nl