Johan Scholten koopt De Spinde

Dalen - De gemeente Coevorden en Bouwbedrijf Scholten uit Dalen hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van de locatie De Spinde. Ondernemer Johan Scholten koopt de locatie van het voormalige gemeentehuis in twee fasen van de gemeente.

Scholten verbouwt een deel van de huidige Spinde tot een nieuw verenigingsgebouw en ontwikkelt daarnaast 33 wooneenheden op het perceel. Daarnaast geeft gemeente De Boerderij aan de Noordwijk 4 tijdelijk in gebruik voor de bibliotheek ter overbrugging naar de nieuwe huisvesting in de BWB-school. Dit werd vanmiddag tijdens een bijeenkomst in De Spinde door wethouder Jan Zwiers en ondernemer Johan Scholten bekendgemaakt.

Het college van burgemeester en wethouders besloot in november 2013 De Spinde te verkopen. Dat besluit was in lijn van de notitie ‘Inzet en spreiding maatschappelijke accommodaties’ vastgesteld door de gemeenteraad in juni 2012. Hierin is besloten dat de huisvesting van sociaal culturele activiteiten in De Spinde niet meer gefinancierd wordt door de gemeente en dat de gemeente geen rol heeft bij de instandhouding van het pand. Op 1 mei 2014 is de verkoop via een aanbestedingsprocedure opgestart. Hierin was onder meer opgenomen dat belangstellenden moesten zorgen voor de huisvesting van de verenigingen en de maatschappelijke organisaties. Alleen bouwbedrijf Scholten meldde zich toen als gegadigde. De aanbesteding is hierdoor beëindigd omdat bij een aanbestedingsprocedure meer partijen moeten meedingen om te mogen gunnen. De gemeente is vervolgens in gesprek gegaan met Bouwbedrijf Scholten die heeft aangegeven interesse te hebben voor het gebouw en de intentie heeft uitgesproken om te voorzien in de huisvesting van een door de Dalerbrinkgroep op te richten beheerstichting. In november 2014 sloten de gemeente Coevorden, de Daler Brinkgroep en Bouwbedrijf Scholten een overeenkomst waarin zij gezamenlijk uitspraken voor 1 juli 2015 tot definitieve overeenstemming te komen.

Beheer

De verenigingen en de gebruikers van De Spinde hebben het initiatief genomen om een beheervereniging te stichten. Deze beheervereniging zal als overkoepelende stichting het dagelijks beheer van het verenigingsgebouw en de exploitatie ervan op zich nemen. De stichting bestaat uit vier personen met als voorzitter Jos Wortelboer.

Johan Scholten treft, als hij eenmaal eigenaar is, met de gebruikers van De Spinde een regeling voor het gebruik van het verenigingsgebouw. Hierin is de gemeente geen partij. Vanuit de beheerstichting in oprichting is de wens geuit voor subsidie. Deze subsidie is op geen enkele wijze gelinkt aan de verkoopovereenkomst met Bouwbedrijf Scholten. Een verzoek om subsidie zal apart van de verkoop van De Spinde in behandeling worden genomen. Op basis van de overeenkomst kan gestart worden met de realisatie van het verenigingsgebouw nadat het eerste deel van de Spindelocatie door Bouwbedrijf Scholten wordt afgenomen.

Bibliotheek

De bibliotheek heeft een huurovereenkomst met de gemeente tot 31 december 2017 voor De Spinde. Uit gesprekken met de bibliotheek is naar voren gekomen dat de bibliotheek bereid is om De Spinde te verlaten en zich in de vorm van een dBOS (de Bibliotheek Op School) te vestigen in de BWB-school in Dalen. Over deze vestiging is momenteel overleg gaande. Om te voorkomen dat druk gezet wordt op de gesprekken tussen de BWB-school en de bibliotheek geeft de gemeente het pand Noordwijk 4-6 tijdelijk in gebruik als locatie voor de bibliotheek. Het pand is in beheer gegeven bij Camelot.

Hoe nu verder

Nu moet er begonnen worden met het aanvragen van vergunningen om met de bouw te kunnen beginnen. Waarschijnlijk zal op 1 december de raad een besluit nemen over aanpassing van het bestemmingsplan. Daarna kan Scholten beginnen met de bouw en verbouw van de Spinde. Als eerste wordt het verenigingsgebouw aangepakt zodat de verenigingen in het voorjaar van 2016 in het vernieuwde gebouw hun intrek kunnen nemen. Het verenigingsgebouw komt los te staan van de 7 appartementen die daarna gerealiseerd zullen worden op de huidige Spindelocatie. Op het zuidelijke deel waar nu nog de parkeerplaatsen zijn worden aansluitend ook appartementen gebouwd. Op initiatief van Scholten komt er een zichtlijn tussen de appartementen zodat het rijksmonument vanaf de straat zichtbaar blijft.