Windmolenbesluit minister 'onaanvaardbaar en onbegrijpelijk'

Exloo / regio - De colleges van Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal vinden het besluit van minister Kamp om 150 megawatt aan windenergie te realiseren met het windpark De Drentse Monden en Oostermoer onaanvaardbaar en onbegrijpelijk.

Met het besluit wordt de uitkomst van het draagvlakonderzoek volkomen genegeerd.

Onaanvaardbaar

Uit het draagvlakonderzoek, waarvan in december vorig jaar de resultaten bekend zijn gemaakt,  bleek dat 82% van de direct omwonenden (sterk) tegen de plannen voor het windpark is. Minister Kamp heeft ondanks deze uitslag een voorkeursalternatief bekendgemaakt dat de inrichting toont van het windpark met een opgesteld vermogen van in totaal 150 MW. Deze omvang zal een onevenredig grote impact op het landschap en de woon- en leefomgeving hebben. Dat maakt het plan voor de drie gemeenten onaanvaardbaar.

Locaties

Het ministerie van Economische Zaken geeft de inwoners hiermee na 4 jaar van planvorming  eindelijk duidelijkheid over de locaties waar de initiatiefnemers de circa 50 windturbines in Aa en Hunze en Borger-Odoorn mogen realiseren. Als de milieueffecten het toelaten zullen er 16 windturbines worden gerealiseerd in Aa en Hunze en 34 windturbines in Borger-Odoorn. Hoewel het geplande windpark wordt gerealiseerd op het grondgebied van Aa en Hunze en Borger-Odoorn, grenst het voor een heel groot deel direct aan de bebouwing van Stadskanaal. Daardoor wordt ook deze gemeente geconfronteerd met de negatieve impact van het windpark.

Draagvlak

De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal hebben, gezien de negatieve signalen van de omwonenden, een breed onafhankelijk draagvlakonderzoek laten uitvoeren onder ruim 10.600 huishoudens. Hieruit is komen vast te staan dat 82% van de inwoners in het zoekgebied (sterk) tegen de komst van de windparken is. Omwonenden voelen zich niet of nauwelijks betrokken bij de planvorming en ervaren een zeer gebrekkige communicatie door de initiatiefnemers en het ministerie van EZ. Verder wordt uit het onderzoek duidelijk dat veel mensen door de aanleg van het windpark vrezen voor een waardedaling van hun woningen en de aantasting van hun woongenot en gezondheid.

Onbegrijpelijk

Aangezien draagvlak door het ministerie van EZ zelf als een uitdrukkelijke voorwaarde is genoemd voor de realisatie van de windplannen, zou dit volgens de gemeenten tot gevolg moeten hebben dat de plannen worden herzien tot een veel kleinschaliger windpark met een veel grotere betrokkenheid van de inwoners. Hiervan wil het ministerie van EZ echter niets weten. Ook de provincie Drenthe heeft de gemeenten daarvoor geen steun gegeven en houdt even zo goed vast aan de doelstelling van 150 MW. Het is voor de drie gemeenten volstrekt onbegrijpelijk dat minister Kamp het draagvlakonderzoek naast zich neerlegt en de plannen doorzet ondanks de weerstand van de inwoners van het gebied.

Vervolgstap

Om de leden van de Tweede Kamer te laten ervaren dat het windpark een onevenredige aantasting van de belangen in dit gebied tot gevolg heeft, zullen de drie gemeenten op korte termijn Kamerleden uitnodigen voor een werkbezoek. De gemeenten willen laten zien welke impact het windpark heeft op de omgeving, de inwoners en de bedrijvigheid, mede in relatie tot de problematiek van de bevolkingskrimp.

Ook bewonersplatform Tegenwind Veenkoloniën zal hierbij worden betrokken.

Lees ook:
Meer windmolens in de Veenkoloniën