Windturbines in buurt van woningen op 2000 meter

Emmen - Vereniging Eigen Huis presenteert zeven spelregels voor windturbines in de buurt van woningen. Afstand windturbines van woningen op 2000 meter.

Emmen - Vereniging Eigen Huis presenteert zeven spelregels voor windturbines in de buurt van woningen. De vereniging zal er bij de overheid en windmolenexploitanten op aandringen deze spelregels als basis te laten dienen bij de planontwikkeling, bouw en exploitatie van windturbines. Daar waar in de spelregels over omwonenden wordt gesproken, gaat het om omwonenden binnen een straal van 2 kilometer van een toekomstige windturbine. Voor deze straal is gekozen, omdat uit onderzoekt blijkt dat waardedaling en overlast zich met name tot een afstand van 2.000 meter voordoen.

Toelichting: Omwonenden dienen in een vroeg stadium bij de plannen te worden betrokken. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat zij reeds worden geïnformeerd wanneer het proces omtrent plaatsing van één of meerder windturbines nog in de fase van plannen maken zit. Dus bijvoorbeeld wanneer onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid ergens een windturbine te plaatsen of wanneer er plannen bestaan tot wijziging van het bestemmingsplan met het oog op het plaatsen van windturbines. Het moet niet zo zijn dat omwonenden pas worden geïnformeerd wanneer het gewijzigde bestemmingsplan al gereed is.

Toelichting: Onder bezwaren wordt onder andere verstaan waardedaling van de woningen in de buurt van de geplande windturbine(s). Die waardedaling doet zich al twee tot drie jaar voorafgaand aan de realisatie van de windturbine voor, zo wijst onderzoek uit. Met compensatie hiervan behoeft dus niet te worden gewacht tot de windturbine gereed is, dus ‘in een zo vroeg mogelijk stadium’ kan nog vóór die realisatie zijn. Gecompenseerd zal moeten worden naar rato van het bezwaar: ligt de woning dichter bij de windturbine, dan zal van meer waardedaling sprake zijn dan wanneer deze hier verder van af ligt. Mocht voor de bepaling van de waardedaling een taxateur worden ingeschakeld, dan dient de initiatiefnemer dit te doen in overleg met de omwonende(n). De kosten komen dan voor rekening van de initiatiefnemer.

Toelichting: Op dit moment kan iemand die nadeel ondervind van een windturbine en niet tot goede afspraken kan komen met de overheid en/of initiatiefnemer nergens terecht. Of hij moet meteen naar de rechter willen stappen. Daarom dient een onafhankelijk klachtenloket te worden opgericht. Daartoe zal de initiatiefnemer van de windturbine(s) in de buurt van omwonenden zich mede inspannen.