Plannen voor windmolens langs N34 liggen ter inzage

Sleen / regio - Bij de gemeente Emmen ligt momenteel het 'Startdocument reikwijdte en detailniveau MER windenergie' ter inzage. Deze is ook voor inwoners van Diphoorn, Sleen en Erm interessant, want er bestaan plannen voor windmolens langs de N34.

Het plaatsen van windmolens heeft effecten, zoals geluid, slagschaduw en effecten op natuur en landschap. In de milieueffectrapportage (MER) worden de effecten van windenergie op de omgeving in kaart gebracht. De eerste stap bij het uitvoeren van de MER is het startdocument.

Acht zoekgebieden

Tot 2020 wordt in de gemeente Emmen 95,5 MW aan windenergie gerealiseerd. Voor 1 juli van dit jaar is bekend in welke gebieden de windmolens worden geplaatst. Er zijn acht zoekgebieden. Effecten die in kaart worden gebracht zijn geluid, slagschaduw, externe veiligheid, natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie, financiële haalbaarheid en energie-opbrengst.

Deze maand is de start van het gebiedsproces. Platform Windkracht 3 gaat met inwoners en omwonenden in gesprek over mogelijke opstellingen van de molens. Ook wordt een gedragscode opgesteld met voorwaarden voor plaatsing, denk aan compensatie en vergoedingen.

Website: www.emmen.nl/windenergie