MKB-Reva: 'Actief ingrijpen in centrum noodzakelijk'

Coevorden - MKB-Reva acht actief ingrijpen in het centrum door gemeente, ondernemers en pandeigenaren noodzakelijk. De realisatie van de winkels op Holwert-Zuid versterkt die noodzaak, aldus de organisatie in de detailhandelsstructuurvisie.

Holwert-Midden biedt mogelijkheden om direct grenzend aan het kernwinkelgebied grootschalige, mogelijk thematische en aan het centrum van Coevorden aanvullende detailhandel te vestigen. Hiermee zou een nieuwe impuls moeten ontstaan om klanten naar Coevorden te halen. Voorwaarden is een goede (zicht)verbinding naar het centrum.

MKB-Reva acht het van wezenlijk belang dat de Markt als verblijfs- en winkelgebied wordt versterkt en adviseert op of aan de Markt een publiekstrekker te huisvesten. Een verdere kwaliteitsversterking van de horeca op de Markt, versterking van de weekmarkt en een verbetering van de aanblik van de puien en panden zijn ook adviezen. Deze zaken zijn van belang nu de ontwikkeling van Holwert-Zuid in een stroomversnelling is gekomen.

Geef ondernemers kans

Leegstaande winkelpanden zijn er met name in de Bentheimer- en Sallandsestraat. Hoewel het saneren van de winkelfunctie in deze straten het meest voor de hand lijkt te liggen, adviseert MKB-Reva vooralsnog niet voor deze optie te kiezen. De herontwikkeling van deze straten naar bijvoorbeeld wonen of werken is op korte en middellange termijn onhaalbaar. MKB-Reva constateert dat bij de ondernemers plannen leven om tot een herprofilering en herinvulling van deze straten en adviseert de gemeente om ondernemers en pandeigenaren de kans te geven deze ideeën vorm te geven. Daartoe zou MKB-Reva een termijn willen verbinden van maximaal twee jaar. Mochten plannen niet ten uitvoer kunnen worden gebracht, dan kan alsnog voor sanering worden gekozen.

Samenwerking

Voor een succesvolle aanpak van de leegstand is in ieder geval een goed georganiseerde samenwerking nodig tussen ondernemers, pandeigenaren en gemeente. Centrummanagement moet hiervoor het kader bieden. Dat moet vorm worden gegeven.

Er wordt geadviseerd een zeer terughoudend beleid te voeren wat betreft het toestaan of gedogen van detailhandel buiten winkelgebieden.

Leegstand

De leegstand in de kern Coevorden bedraagt 5.155 m2, 11 procent. MKB Reva maakt de kanttekeningen, dat daarin een pand aan de Krimweg en twee panden aan de Trageldijk en Modem (in totaal circa 2.600 m2) zijn meegerekend. De winkelleegstand in het centrum is dus ruim 2.500 m2, verdeeld over vijftien winkelpanden. Afgezet tegen het totaal aantal winkelmeters in het centrum van Coevorden betreft dit circa 12 procent.

De Bentheimerstraat kent met zes leegstaande winkelpanden relatief de grootste leegstand. Eén ervan van bijna 200 vierkante meter ligt overigens buiten het kernwinkelgebied.

Supermarkten

In winkelcentrum Gansehof waren twee supermarkten gevestigd. De Lidl is inmiddels verhuisd naar De Holwert, Albert Heijn gaat uitbreiden in de Gansehof. De derde supermarkt in de binnenstad bevindt zich buiten het kernwinkelgebied aan de Spoorhavenstraat. Ook deze supermarkt gaat net de Aldi, gevestigd buiten het centrum in een wijk, naar De Holwert.

Eigen koers gemeente

MKB Reva constateert, dat bij ondernemers sterke behoefte is aan consistentie van beleid. 'In het verleden lijken de visie en praktijk van handelen vanuit de gemeente niet altijd overeen te komen. Er zijn te veel uitzonderingen en gedoogconstructies. Op cruciale momenten lijkt de gemeente een eigen koers te varen en af te wijken van overeengekomen beleid en uitgangspunten. Het noodzakelijke vertrouwen van de ondernemers in de gemeente is hiermee nagenoeg verloren gegaan.'

Ondernemers ervaren een sterke focus vanuit de gemeente op De Holwert terwijl naar hun mening de focus juist op de binnenstad gericht moet zijn.

Verkeer terugbrengen

'Onderzocht zou kunnen worden', aldus MKB-Reva, 'of het verkeer (eenrichtingsverkeer) teruggebracht kan worden in zowel de Sallandse- als Bentheimerstraat via de Sallandsestraat, over de Markt naar de Bentheimerstraat.' MKB-Reva bedoelt hiermee het autoverkeer. 'Ondernemers spreken de verwachting uit dat daardoor een impuls uitgaatvoor deze straten als vestigingspunt voor dienstverlening, horeca en detailhandel.

Internetwinkels

'Verkoop via internet kent qua omzet een forse omvang en groei. Een deel van deze omzet gaat via internetwinkels. Een groot deel trekt geen fysieke bezoekers. Internetwinkels die wel publieksgericht zijn beschikken over (beperkte) showrooms en/of afhaalpunten met betaalmogelijkheden.' Voor deze winkels adviseert MKB-Reva deze te laten aansluiten bij de bestaande detailhandelsstructuur. 'Daarnaast bieden internetwinkels de mogelijkheid leegstand te bestrijden.' Volgens deze organisatie kan ter bestrijding van leegstand er ook voor worden gekozen om panden tijdelijk te huur aan te bieden aan pop-up stores, startende ondernemers, internetwinkels of organisaties.

Weekmarkt

De weekmarkt speelt een rol in de versterking van de binnenstad van Coevorden. De huidige weekmarkt op maandag op de Markt in Coevorden functioneert zowel qua locatie, qua kritische massa als qua tijdstip naar behoren. MKB Reva adviseert de huidige omvang van de weekmarkt (15-20 kramen) minimaal te handhaven en zo mogelijk nog iets uit te breiden.

Het rapport wordt besproken in de politieke kamer 1/2 van de gemeenteraad op dinsdag 21 oktober.

Via deze link is de bijlage met het complete rapport van MKB-Reva te downloaden. Ook voor de dorpen heeft deze organisatie aanbevelingen gedaan.