PvdA wil kentering in beleid recreatiewoningen

Coevorden - De fractie van de PvdA in Coevorden wil aansturen op een herbezinning op het beleid omtrent het permanent bewonen van recreatiewoningen.

Momenteel geldt dat de bewoner van een recreatieverblijf, die voor 31 oktober 2003 permanent in een recreatieverblijf woont, onder voorwaarden in aanmerking komt voor een persoonsgebonden beschikking om ter plaatse te mogen blijven wonen.

Bewoners die tussen 31 oktober 2003 en 23 maart 2007 permanent in een recreatieverblijf zijn komen wonen, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een tijdelijk persoonsgebonden beschikking om gedurende een in de beleidsregels vastgestelde tijd te mogen blijven wonen.

Recreatieve markt <-> woningmarkt

Samengevat is het huidige beleid erop gericht om alle recreatieparken zoveel mogelijk te vrijwaren van permanente bewoning. Dit beleid werd ingegeven door verschillende motieven. De belangrijkste daarvan waren het voorkomen van onttrekking van capaciteit aan de recreatieve markt, het qua voorzieningen niet geschikt zijn voor permanente bewoning van recreatieparken, en voorkomen van verstoring van de woningmarkt.

Hogere eisen

Er ontwikkelt zich echter een tendens waaruit blijkt dat met name oudere parken zonder veel aanvullende voorzieningen nauwelijks nog waarde hebben voor de recreatieve markt. De hedendaagse recreant stelt steeds hogere eisen qua van luxe en leisure. Het rigide doorvoeren van het huidige beleid leidt op termijn mogelijk tot leegstand en verpaupering van oudere parken. Zowel vanuit de eigenaren als maatschappelijk gezien een ongewenste ontwikkeling.

De PvdA-fractie zal in eerste aanleg het nieuwe college vragen met welke initiatieven zij op korte termijn komt. Zo nodig zal de fractie het initiatief nemen om zelf met een bijstelling van het beleid te komen.