Bibliotheken en bibliobussen verdwijnen

Coevorden - De Stichting Openbare Bibliotheken Coevorden heeft na overleg met wethouder Jeroen Huizing een aangepaste begroting 2015 bij de gemeente ingediend.

Hierin worden voorstellen gedaan voor de toekomstige vormgeving van de bibliotheekfunctie in de gemeente. Het plan speelt in op de bezuinigingsopgave van de gemeente, met zoveel mogelijk behoud van functies zoals leesbevordering, het ontwikkelen van leesplezier en het stimuleren van informatieverwerving. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over het plan en de vraag of de gemeente de gevraagde middelen beschikbaar wil blijven stellen voor bibliotheekwerk.

Uiterst pijnlijk

Consequentie van het plan is dat niet alleen per 2015 de bibliobussen uit de gemeente verdwijnen -uitvloeisel van de eerdere bezuinigingsopgave 2011-2015- maar ook dat de huidige bibliotheken in Aalden en Dalen (september 2015) en Schoonoord en Oosterhesselen (in de loop van 2016) in hun huidige vorm verdwijnen. Het stichtingsbestuur acht dit uiterst pijnlijk, maar vreest dat dit onontkoombaar blijkt gezien de gemeentelijke bezuinigingsvoornemens. Mochten deze forse bezuinigingen inderdaad worden doorgevoerd, dat heeft dit gevolgen voor de personeelsformatie. In overleg met Biblionet Drenthe en de gemeente Coevorden wordt dan, na de definitieve gemeentelijke besluitvorming, in november van dit jaar een personeelsplan opgesteld voor de betrokken medewerkers.

Bibliotheek op School

In de visie van de bibliotheekstichting blijven vanaf 2017 in Coevorden en Sleen volwaardige bibliotheken bestaan. In Schoonoord, Oosterhesselen, Aalden en Dalen wil de stichting komen tot aan de basisscholen gelieerde bibliotheekvoorzieningen, waarbij ook voor volwassen leden een basisvoorziening aanwezig blijft. Tevens wil de bibliotheek alle scholen in de gemeente Coevorden de mogelijkheid bieden om vormen van het zogenoemde concept 'Bibliotheek op School' te introduceren. Dit is een gezamenlijke school-/bibliotheekmethode, gericht op leesvaardigheden op de basisschool. 'Bibliotheek op School' is op basisscholen in andere Drentse gemeenten inmiddels succesvol geintroduceerd. Voorwaarde is dan wel een eigen bijdrage vanuit de scholen.

Subsidie stapsgewijs afbouwen

Met het plan, dat dus zoveel mogelijk de kerfuncties van de bibliotheek voor de samenleving behoudt, kan de gemeentelijke subsidie stapsgewijs verder worden afgebouwd van ruim 800.000 euro in 2014 tot ongeveer 550.000 euro in 2017. Nadere gesprekken met de gemeente moeten uitwijzen in hoeverre en wanneer de planonderdelen hun invulling krijgen. Eerder overwoog het college een korting naar 250.000 euro vanaf 2017, maar de gemeenteraad vond dit een te ver gaande bezuiniging.