Raad neemt perspectiefnota aan met enige nuanceringen

Coevorden - De perspectiefnota met alle bezuinigingen is aangenomen met stemmen tegen van VVD, PAC en GB. Wel zijn nuanceringen aangebracht in de nota door moties en amendementen. De komende tijd gaat het college in gesprek met betrokken partijen.

Bibliotheek

Dat betekent dat in overleg met de bibliotheek wordt onderzocht welk budget noodzakelijk is voor het instandhouden en toegankelijk houden van de bibliotheekfunctie voor de inwoners van de gemeente. In de Perspectiefnota werd gemeld, dat de bibliotheek van 750.000 naar 250.000 euro zou gaan. Volgens de aangenomen motie -afkomstig van PvdA, CDA en BBC- zou het nu gaan om een bezuiniging van niet 500.000 maar 300.000 euro.

Er wordt ingezet op de vorming van integrale kindcentra in de kernen. Als daarvoor financiële middelen van de gemeente nodig zijn, dient dat te worden vergezeld door een dekkingsvoorstel.

Fonds

De vorming van een stimuleringsfonds voor dorpen en wijken is aangehouden. In de oorspronkelijke motie van CDA, PvdA en BBC stond, dat voor het fonds de reservering van 100.000 euro voor ontwikkeling van het citadelpunt in Coevorden en/of de reservering van 200.000 euro voor de afrit N34 zou worden geschrapt. Dat onderdeel is uit de motie gehaald.

Het college ging akkoord met de motie waarin de mening werd geponeerd dat in de exacte invulling en bedragen van de maatregelen nog wijzigingen aangebracht kunnen worden op basis van het overleg. Dat zou mogelijk moeten zijn na een open overleg met organisaties.

Ratjetoe

Een motie van de VVD haalde het niet. Deze partij wilde de perspectiefnota wijzigen op basis van een aantal uitgangspunten van diverse beleidsterreinen. De VVD wil het voorzieningenniveau in dorpen en wijken instandhouden en bood een alternatief aan voor de perspectiefnota. De partij wilde 1,5 miljoen euro bezuinigen op de gemeentelijke organisatie en een bezuiniging van 1,8 miljoen euro op welzijnsvoorzieningen. Daarbij benadrukte de VVD, dat dit buiten de decentralisaties staat. Andere fracties vonden het voorstel 'een ratjetoe'.

Theater Hofpoort

De PvdA, BBC en CDA stelden in een amendement dat ook Theater Hofpoort een bezuinigingstaakstelling krijgt. Ook moet het theater activiteiten op het gebied van cultuureducatie aanbieden aan scholen in de gemeente. Fondsen zouden een oplossing kunnen zijn. Gertjan Zuur van het CDA drukte zich voorzichtig uit: 'Een bezuiniging op het theater en het museum zou mogelijk moeten zijn door verhoging van entreeprijzen, het niet meer gratis aanbieden van een kopje koffie of hogere huurprijzen voor partijen.

Sport/zwembaden/ToReCo

Een amendement van PvdA, CDA en BBC werd overgenomen door het college. Het gevolg is dat ernaar wordt gestreefd dat sportvoorzieningen en maatschappelijke organisaties met een zo klein mogelijke gemeentelijke financiële ondersteuning moet worden gefinancierd. Subsidies en bijdragen in de exploitatie en beheer van sportvoorzieningen, waaronder de openluchtbaden, en maatschappelijke organisaties worden waar mogelijk met ingang van 1 januari 2015 beëindigd dan wel afgebouwd. Het behoud van de drie openluchtbaden en De Swaneburg is het uitgangspunt. In hetzelfde amendement staat, dat ToReCo het vanaf 2015 met 30.000 euro minder moet doen ten gunste van Zwembad Zweeloo. Ad Merts van D66, oud-directeur van de toenmalige VVV Drenthe, vroeg zich af hoe het werk van ToReCo meetbaar is.

Motor economie

Het college wilde vasthouden aan de huidige subsidie en ToReCo ontzien bij de bezuinigingen. Het toerisme is een belangrijke economische motor. ‘Het aantal overnachtingen is afgelopen jaar weer gestegen en die lijn willen we vasthouden’, liet Zwiers onlangs weten.

Tijdens een inspraakreactie begin juni wees voorzitter Arjan Pieters van ToReCo op het belang van toerisme als motor van de economie. Lees hier zijn inspraakreactie.

Binnensport

Ook ging het college akkoord met het amendement betreffende binnensportaccommodaties. De zinsnede 'Tarieven voor binnensportaccommodaties worden tot kostendekkend niveau opgetrokken' wordt gewijzigd in 'De tarieven voor binnensportaccommodaties worden eventueel opgetrokken, maar met als uitgangspunt dat sport voor alle inwoners toegankelijk, betaalbaar en bereikbaar blijft.'

Gemeentelijke organisatie

Diverse partijen hadden in hun algemene beschouwingen opgenomen dat meer bezuinigd zou kunnen worden op de gemeentelijke organisatie. De VVD repte er in de motie over, maar verder verdween dit onderwerp geruisloos van tafel tijdens de raadsvergadering.

PAC

Het PAC kon niet rekenen op begrip van de andere fracties. De partij wenste de Perspectiefnota niet in behandeling te nemen en ging dan ook niet inhoudelijk in op de nota.

Onderaan dit artikel staat een aantal gerelateerde artikelen over de gang van zaken tijdens de raadsvergadering.