College presenteert ingrijpende bezuinigingsplannen

Coevorden - Geen subsidie meer voor openluchtbaden, forse ingrepen op het gebied van sport. De bibliotheken houden nog maar een derde deel van de subsidie over, minder onderhoud van wegen en groen en verlies van arbeidsplaatsen bij de gemeente.

Dat is een greep uit de bezuinigingsvoorstellen van het college die de raad op 24 juni bespreekt en waarover de raad een week later een besluit neemt.

Spagaat

Het college presenteerde zojuist de gevreesde perspectiefnota. ‘Er staan Coevorden magere jaren te wachten', aldus burgemeester Bert Bouwmeester. In 2018 moet een bezuiniging van 6,1 miljoen euro zijn gerealiseerd, voor het eerste jaar gaat het om 3,7 miljoen euro. Jan Zwiers: ‘Dat geeft een zware, mentale druk op het college. We zitten in een soort spagaat gezien de tijdsdruk en het verbindend besturen binnen de gemeente. We hebben er echter wel vertrouwen in dat dat gaat lukken.’

Zwiers wees er bovendien op dat het niet alleen gaat om bezuinigen. ‘We moeten ook ruimte creëren voor nieuw beleid en we moeten de algemene reserve opbouwen. Eventuele meevallers gaan dan ook naar die algemene reserve.’

Verbindend besturen

In het kader van verbindend besturen, zoals omschreven in het coalitieakkoord, werkt de gemeentee meer stimulerend, verbindend en faciliterend. ‘Die nieuwe verhouding komt onder meer tot uiting in het minder garanderen en financieren van maatschappelijke voorzieningen en er wordt een groter beroep op inwoners gedaan. Het eigen initiatief en de eigen kracht van de samenleving is bepalend.’

Sport en accommodaties

Het college ziet sport niet meer als een kerntaak van de gemeente al onderkent het college de belangrijke maatschappelijke waarde. Accommodaties worden, inclusief exploitatie en onderhoud, overgedragen aan verenigingen. Subsidies worden zoveel mogelijk per 1 januari 2015 beëindigd of afgebouwd. Ook het gemeentelijk onderhoud wordt per 1 januari 2016 beëindigd.

De maatregelen betreffen ook de lopende contracten met bijvoorbeeld het sportpark in Dalerveen en sportpark Alterberg in Zweeloo. De voormalige gemeente Zweeloo heeft in 1997, net voor de herindeling een jaarlijkse bijdrage gedurende 25 jaar vastgelegd. ‘Het is de bedoeling die contracten te beëindigen', aldus wethouder Joop Brink.

De subsidie aan de zwembaden wordt afgebouwd en gaat naar nul. Daarnaast gaan de binnensporten een kostendekkende huur betalen. De sporthallen blijven bestaan, zeker gezien de functie voor het onderwijs. Brink: ‘De Swaneburg is een andere situatie. Daar gelden bijvoorbeeld verplichtingen richting onderwijs. De Nieuwe Veste heeft zelfs meebetaald aan de renovatie van de sporthal.’

Kunst en cultuur

Ook kunst en cultuur wordt niet meer gezien als kerntaak van de gemeente. De bibliotheek wordt een beperkte basisvoorziening. De subsidie gaat van 750.000 naar 250.000 euro, een forse aderlating dus. ‘Dat betekent dat ingrepen moeten worden gedaan. Het ligt voor de hand, dat niet alle vestigingen openblijven’, aldus wethouder Jeroen Huizing.

Het college kiest voor het centraliseren van de culturele functies in de stad, Stedelijk Museum Coevorden en Theater Hofpoort. Daarnaast worden subsidies voor grote evenementen afgebouwd. Voorbeelden zijn Zuidenveld en de Havendagen. 'Dit zijn slechts voorbeelden', zegt Zwiers. Hoe dat exact gaat uitpakken, is nog niet bekend.

Openbare ruimte

Er komt een lager kwaliteitsniveau wat betreft onderhoud van wegen en groen. Voor het onderhoud van wegen wordt het budget gehalveerd. Het uitbesteed werk voor openbaar groen wordt verminderd en er wordt een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van inwoners. Wel staat de vervanging van bruggen in Coevorden nog steeds in de planning.

Economie en ruimtelijke ordening

Er wordt ingezet op maximale werkgelegenheid, zoals naar voren komt in het nieuwe banenplan, zoals dat afgelopen week is gepresenteerd.

Toerisme

Het toerisme is een belangrijke economische motor en wordt dan ook ontzien. ‘Het aantal overnachtingen is afgelopen jaar weer gestegen en die lijn willen we vasthouden’, liet Zwiers weten. De subsidie van ToReCo en het Recreatieschap worden voorlopig voortgezet. Dat betekent niet, dat de subsidie op hetzelfde niveau wordt gehandhaafd. In overleg met de betrokken organisaties wordt kritisch gekeken naar deze subsidie. Kleinere subsidies voor verkeer, bodem, archeologie en cultuurhistorie worden afgeschaft.

Bestaande projecten worden voortgezet. Dan gaat het bijvoorbeeld in het kader van de RSP-gelden om het realiseren van Holwert-Zuid en de spoorboog. Er worden geen nieuwe initiatieven gefinancierd.

Zorg en welzijn

Wat betreft zorg en welzijn is er een algemene taakstelling van een bezuiniging van 25 procent. Er wordt gekeken naar het exploitatietekort bij de Emco, het armoedebeleid wordt versoberd en de subsidies voor Stichting Welzijn 2000 gaan met 25 procent omlaag. De Doe-Mee-Pas wordt gehandhaafd, maar er wordt wel 100.000 euro op bezuinigd.

Onderwijs en jeugd

De subsidies aan het peuterspeelzaalwerk worden geheel stopgezet. Daarnaast wordt bezuinigd op sporthalvervoer, kinderopvang, onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer.

Bestuur en organisatie

De afvalstoffenheffing gaat in 2016 fors omlaag. Daarom wordt de onroerendzaakbelasting extra verhoogd. ‘Er is dus sprake van een verschuiving van opbrengsten’, aldus Zwiers.

Een andere maatregel is het per 1 januari 2015 invoeren van een zogenoemde vermakelijkhedenretributie. Daarbij dienen de grotere dagattracties in de gemeente per bezoeker een bijdrage afdragen. Te denken valt hierbij aan Plopsa Indoor Coevorden en Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Dit plan moet nog geheel worden uitgewerkt.

Hondenbelasting

Daarnaast loopt er een onderzoek naar invoering van de hondenbelasting per 1 januari 2016. Daarbij komt handhaving om de hoek kijken. Zwiers: ‘Daarom houden we dit onderzoek, want als de kosten de baten overstijgen heeft invoering geen zin.’

Arbeidsplaatsen gemeente

De medewerkers van de gemeente zijn vanochtend ingelicht over het voornemen het aantal arbeidsplaatsen te verminderen. Door het niet meer uitvoeren van bepaalde taken zijn minder arbeidsplaatsen nodig. Er zijn momenteel 245 fte’s (volledige arbeidsplaatsen). Dit aantal wordt met twintig fte’s verminderd. De mededeling is begripvol ontvangen. Gemeentesecretaris Martin Broers: ‘Wij willen de zaak zo spoedig mogelijk laten verlopen. De mensen moeten werken aan mobiliteit en flexibiliteit.’

Inmiddels zijn de betrokken instellingen en verenigingen geïnformeerd en zijn afspraken voor gesprekken gemaakt.

De complete perspectiefnota is te lezen via deze link.