Coalitie: 'Nieuwe manier van besturen is rode draad'

Coevorden - BBC 2014, CDA en PvdA hebben een coalitieakkoord gesloten. Zaterdagochtend presenteerden zij het akkoord en maakten de portefeuilleverdeling in het nieuwe college bekend. Rode draad is volgens de coalitie een nieuwe manier van besturen.

Het college bestaat uit burgemeester Bert Bouwmeester en de wethouders Jan Zwiers (BBC 2014), Jeroen Huizing (CDA) en Joop Brink (PvdA) -oftewel de 3 J's- en gemeentesecretaris Martin Broers.

Tevreden

Jan Zwiers nam als lijsttrekker van de winnende partij het voortouw voor de gesprekken. Hij kijkt met een tevreden gevoel terug op de gesprekken. 'Alle partijen zijn open en eerlijk geweest, daarvoor heb ik veel waardering. Bovendien wil ik de oprichters van mijn partij bedanken, zij waren een rots in de branding.'

De keuze voor de coalitiepartijen was niet gemakkelijk. 'We hebben naar de verslagen van de gesprekken en de partijprogramma's gekeken. Belangrijke punten vonden we de ervaring en kennis en kunde. 'De gesprekken met CDA, PvdA en D66 verliepen zeer constructief', aldus Zwiers.

D66 afgehaakt

'D66 heeft besloten niet aan te sluiten. De partij wilde een wethouder leveren, maar de andere gesprekspartners wilden maximaal drie wethouders, dus niet meer dan het geval was. Dat was een punt in de besprekingen. D66 heeft daarop besloten het overleg te verlaten. Overigens heeft deze partij een wezenlijke bijdrage geleverd aan het programma wat nu voor ons ligt', liet Zwiers weten. Het proces is vlot verlopen en ruim twee weken na de gemeenteraadsverkiezingen is deze coalitie gevormd. 'We zijn trots op en blij met het resultaat.'

Nieuwe manier van besturen

Rode draad is volgens de coalitie de nieuwe manier van besturen. 'De gemeente gaat meer samenwerken met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Uitgangspunt is dat zij zelf keuzes kunnen maken en initiatieven nemen, waarbij de gemeente een verbindende, stimulerende en faciliterende rol. Jeroen Huizing beaamde dit: 'We willen praten met de inwoners. Het gaat er niet om wat de gemeente wil, maar wat de inwoners willen.' Jan Zwiers gelooft erin de bevolking goed te kunnen uitleggen wat er aan de hand is.' Joop Brink liet weten dat het akkoord echt vernieuwing uitstraalt. 'Daarom heeft elk collegelid burger, bestuur en communicatie in portefeuille. We moeten kijken wat er mogelijk is en niet naar wat niet mogelijk is.'

Wijken en dorpen

Het nieuwe bestuur richt zich meer op de verschillende gebieden in de gemeente en de wijken en dorpen. Mogelijk worden zelfs gemeentelijke producten en diensten in de wijken en dorpen aangeboden als dit niet tot hogere kosten leidt. Op de vraag aan welke onderdelen het college denkt, antwoordt Joop Brink: 'Wij denken dan bijvoorbeeld aan de sociale sector. Mensen die met problemen zitten bijvoorbeeld. Het zou kunnen dat zij niet meer met de gemeente hoeven te praten in een spreekkamer in het gemeentehuis, maar misschien wel aan de eigen keukentafel.'

Ook wordt bekeken of budgetten van de gemeente overgedragen kunnen worden aan inwoners, verenigingen of maatschappelijke instellingen als zij taken van de gemeente overnemen.

Ondernemers

Het bestuur gaat met ondernemers en instellingen in gesprek over gewenste ontwikkelingen en hoe die te bereiken. Doel is een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en het behouden en scheppen van werkgelegenheid. Het ondersteunen van kleine zelfstandigen krijgt de komende vier jaar extra aandacht.

In het hoofdstuk economie en werk vindt de coalitie dat een goede verbinding moet worden gelegd met het lokale en regionale bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen. Ook de kansen voor Coevorden wat betreft grensoverschrijdende samenwerking en de spoor-, weg- en waterverbindingen worden genoemd. Investeringen waarvoor nog geen onomkeerbare verplichtingen zijn aangegaan, worden heroverwogen. Om welke projecten het gaat, wil Zwiers niet ingaan. 'Ik wil nu nog niet te concreet worden. In bepaalde zaken zitten altijd momenten van go en no go.'

Financiële situatie

De financiële situatie waarin de gemeente verkeert, is zorgelijk. Er moet een tekort worden opgelost van 6 miljoen euro per jaar in 2018. Het financiële beleid is niet alleen gericht op het oplossen van dit tekort, maar moet er ook toe leiden dat er weer ruimte komt om nieuw beleid te ontwikkelen en dat de gemeente weer over voldoende financiële reserves beschikt. Om dat te bereiken, moet er worden bezuinigd. Het nieuwe bestuur wil in 2015 een bedrag van 3,7 miljoen euro bezuinigen, later volgen meer bezuinigingen. Ook stijgt de totale lastendruk voor inwoners maximaal twee procent per jaar boven de inflatie. 'De pijn wordt verdeeld over stad en dorpen', aldus Jan Zwiers.

De totale lastendruk voor inwoners stijgt maximaal 2 procent per jaar boven de inflatie.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling van het nieuwe college is als volgt:

Burgemeester Bert Bouwmeester: bestuurszaken, bedrijfsvoering, coördinatie internationaal beleid, openbare orde en veiligheid, procesbewaking burger, bestuur en communicatie

Jan Zwiers: burger, bestuur en communicatie, economie, werkgelegenheid, toerisme, wonen en financiën

Jeroen Huizing: burger, bestuur en communicatie, jeugd en onderwijs, kunst en cultuur, ruimtelijke ontwikkeling en beheer openbare ruimte, milieu en mobiliteit

Joop Brink: burger, bestuur en communicatie, sport en recreatie, sociaal domein (participatie en Wet maatschappelijke ondersteuning)

Installatie

Het nieuwe college wordt aanstaande dinsdag in de gemeenteraadsvergadering in Hof van Coevorden benoemd. Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Het akkoord staat op de website van de gemeente, via de link onder het kopje verbinden.

Raadsleden

Door de benoeming van de wethouders keert Joop Slomp van de PvdA terug in de raad. Hij viel net buiten de boot door voorkeurstemmen voor de jonge raadsleden Nina Jaspers en Michel Blanken. Het doet Joop Brink goed dat Slomp terugkeert. De vrijgekomen raadszetel van het CDA wordt ingenomen door Gerard Wessel uit Steenwijksmoer. Harma Weggemans uit Noord-Sleen gaat de fractie van BBC 2014 versterken.

Zie voor het complete overzicht van de verkiezingen en de coalitieonderhandelingen het speciale dossier.