Gemeente streeft naar prestatieafspraken

Coevorden - De gemeente Coevorden wil prestatieafspraken maken met woningcorporaties Domesta en Woonservice. Het college stelt dit voor aan de gemeenteraad, die hierover in februari een formeel besluit neemt.

Daarnaast worden de afspraken ter goedkeuring voorgelegd aan de Raden van Commissarissen van beide woningcorporaties. Belangrijke onderwerpen in de prestatieafspraken zijn leefbaarheid en duurzaamheid. Deze speerpunten en de overige afspraken, die voor de komende vier jaar worden gemaakt, vormen het kader voor de uitvoering van het woonbeleid in de gemeente Coevorden.

Het gaat om meer dan afspraken over de woningvoorraad, de gemeente praat met de partijen ook over de mogelijkheid om samen met inwoners te werken aan leefbaarheid en te investeren in duurzaamheid door te kijken naar duurzame energie in nieuwe en bestaande huurwoningen. Het is voor het eerst dat de gemeente formele afspraken maakt met Domesta en Woonservice. Voor een deel gaat het om bestaande afspraken die nu worden vastgelegd, maar er worden ook nieuwe afspraken gemaakt voor de toekomst.

Leefbaarheid

De afspraken tussen de gemeente Coevorden, Domesta en Woonservice gaan over meer dan alleen het woonbeleid. De partijen zijn ook in gesprek over leefbaarheid in de gemeente. Goed en prettig wonen is voor iedere inwoner belangrijk. In sommige gebieden in de gemeente kan dit beter, in andere gebieden worden vanuit de samenleving actief initiatieven opgezet om dit te verbeteren. De gemeente en de corporaties willen daarom de komende jaren maatwerk leveren. Samenwerking onderling en met inwoners, en aansluiten bij bewoners is hiervoor cruciaal. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, kiest de gemeente voor een gebiedsgerichte aanpak.

Woningvoorraad

De gemeente en woningcorporaties krijgen de komende jaren te maken met krimp. Het aantal geplande nieuwbouwwoningen is naar beneden bijgesteld en de gemeente zet zich in om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De woningcorporaties zijn van plan om in totaal circa 120 woningen te slopen, waarna er 100 nieuwbouwwoningen voor in de plaats komen. Daarnaast neemt de vraag naar sociale huurwoningen naar verwachting af, de corporaties bieden daarom een deel van de huurwoningen te koop aan.

Regeerakkoord

In 2012 hadden de gemeente, Domesta en Woonservice al de intentie om prestatieafspraken te maken. Deze afspraken zijn toen opgeschort vanwege maatregelen uit het regeerakkoord. Een doorrekening van de maatregelen liet destijds desastreuze gevolgen zien voor corporaties in krimpgebieden. Hoewel de discussie hierover nog gaande is, lijkt er voorlopig een compromis te zijn gesloten. De corporaties willen daarom graag van start met de prestatieafspraken.