Bewoners: 'Meer afstand tussen windmolens en woningen'

Emmen/regio - Gedeputeerde staten van Drenthe en de burgemeester en wethouders in de gemeenten Aa en Hunze, Emmen en Coevorden hebben ingestemd met de Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Hiermee is de basis gelegd voor 280 MW windenergie.

Op 19 december 2012 hebben de colleges van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden de ontwerp Gebiedsvisie Windenergie Drenthe ter inzage gelegd. Hierop zijn 222 unieke zienswijzen ingediend. Twee zienswijzen telden in totaal 1394 handtekeningen.

Uit de ingediende zienswijzen werd de vraag om meer afstand van windmolens tot de bebouwing veelvuldig gesteld. Ook tijdens de informatieavonden kwam de vraag over mogelijke risico’s voor de gezondheid door slagschaduw, geluid en woongenot regelmatig naar voren. Veel vragen kunnen echter pas goed beantwoord worden als meer bekend is over de invulling van de locaties en het type windmolen.

Emmen

De gemeente Emmen heeft de gebiedsvisie vertaald in een ontwerp-Structuurvisie Windenergie in Emmen. Daarin is het Rundeveen aangewezen als keuzelocatie voor twintig windmolens. In de ontwerp-Structuurvisie zijn ook de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling opgenomen.

Coevorden

De gemeente Coevorden heeft de zoekgebieden Weijerswold en omgeving en Europark in haar ontwerp Structuurvisie opgenomen. De verwachting is dat deze structuurvisies in september 2013 door de gemeenteraden worden vastgesteld.