College dient proceskosten Klinkenvlier te betalen

Coevorden - De Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, heeft uitspraak gedaan in het kort geding tussen de bewoners van Klinkenvlier en het college van burgemeester en wethouders. Het college is daarbij veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Bij besluit van 10 februari 2010 heeft het college het verzoek van bewoners om handhaving van de aan Kimmann verleende milieuvergunning voor de biovergistingsinstallatie aan het Alte Picardiekanaal afgewezen. Een jaar later heeft het college het door de bewoners gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Tegen dit besluit hebben de bewoners beroep ingesteld. Het college heeft een verweerschrift ingediend. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat de bewoners woonachtig zijn op grote afstand van de inrichting en dat het niet aannemelijk is dat ter plaatse van hun woningen milieugevolgen van de inrichting kunnen worden ondervonden. Zij zouden daardoor geen belanghebbenden zijn. De woningen liggen 370 tot 635 meter van de inrichting, daartussen ligt geen afschermende bebouwing. In het deskundigenrapport is vermeld dat ter plaatse van de woningen geluid kan worden waargenomen dat herkenbaar is als geluid afkomstig van de inrichting. Voorts zijn uit de directe woonomgeving klachten over geurhinder bij het college ingekomen, die zijn gevalideerd en waarvan een aantal gegrond is verklaard. Daardoor acht de afdeling bestuursrechtspraak de mensen wel degelijk belanghebbenden. Het beroep is daardoor gegrond verklaard. Het is aan het college om nu een oordeel te vormen over de vraag of de inrichting thans in overeenstemming met de milieuvergunning is. Daarbij dienen ook de klachten te worden betrokken. Het college dient de proceskosten van bijna 1100 euro te voldoen. Het PAC laat weten, dat de Raad van State de gemeente een gevoelige tik op de bestuurlijke vingers heeft gegeven. 'De Raad van State heeft korte metten met het collegebesluit gemaakt. Niet tot verrassing van het PAC, want de installatie is duidelijk te horen in de wijk Klinkenvlier. Een ongelooflijke blunder van het college. Die kan behalve de direct gemaakte proceskosten nog veel meer gevolgen hebben voor de gemeente', aldus fractievoorzitter Bernhard Ensink. De Rekenkamer is momenteel bezig met een onderzoek naar de zaak 'Biovergister Kimman'. Daarin zal het oordeel van de Raad van State zeker worden meegenomen, verwacht de PAC-fractie.