Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Minister van Onderwijs opende ambachtsschool in Coevorden

Begin jaren dertig van de vorige eeuw kwam vanuit Den Haag bij de gemeente Coevorden een positief telegram binnen.

‘De minister van Onderwijs, Kunsten een Wetenschap heeft telegrafisch aan het gemeentebestuur laten weten, dat hij besloten heeft de Vereeniging tot stichting en instandhouding van een ambachtsschool voor Coevorden en omstreken, in staat te stellen in deze gemeente een ambachtsschool te bouwen’.

Het bericht werd op het gemeentehuis met vreugde ontvangen. De vreugde was zelfs zo groot dat op het gemeentehuis de nationale driekleur werd uitgestoken. Zowel in Hardenberg als in Coevorden werd in die jaren actie gevoerd om een ambachtsschool binnen de stadsgrenzen te krijgen, met het besluit van het ministerie werd het dus ten gunste van Coevorden beslist. In Hardenberg bleef wel de ‘Vakteekenschool’. Begin april 1931 werd de gemeente Coevorden in kennis gesteld van het besluit van het ministerie en de gemeenteraad liet er geen gras over groeien. Op 22 april 1931 viel in de krant te lezen dat de gemeenteraad van Coevorden had besloten te voldoen aan de voorwaarden van de minister van Onderwijs om voor de stichting van een ambachtsschool een terrein beschikbaar te stellen van ongeveer 4000 vierkante meter. Ook nam de raad het besluit om extra funderingswerken voor rekening van de gemeente te nemen. De gemeenteraad was het ook al gauw eens om de minister te bedanken. ‘Aan de Minister zal een telegram van dankbetuiging worden gezonden voor het door hem genomen besluit, om als plaats van vestiging voor de in deze streken te bouwen ambachtsschool Coevorden aan te wijzen’.

Er werd begonnen in de Vakschool voor Meisjes, die de westelijke vleugel verhuurde aan de vereniging ‘Ambachtsschool voor Coevorden en Omstreken’. De buitengewone ledenvergadering stelde de huur op 4000 gulden. De vergadering stelde wel als voorwaarde dat de ruimte weer moest worden opgeleverd als de vakschool het weer nodig had. De ambachtsschool mocht de nodige verbouwingen verrichten maar wel na goedkeuring van het vakschoolbestuur. Onder architectuur van de heer Benninck Jr. werd de verbouwing van de westelijke vleugel aanbesteed, maar liefst elf aannemers schreven voor dit project in. De hoogste inschrijver was Eichner voor 20500 gulden, laagste was Santman voor 14620 gulden.

Met de komst van de ambachtsschool werd de vakteekenschool opgeheven. De tijdelijke leraren van die school werden eervol ontslagen terwijl de vaste leraren afstand deden van hun opzegtermijn. In het Nieuwsblad van het Noorden viel op 10 juni 1933 te lezen dat het bestuur een voordracht had gedaan ter benoeming van een directeur voor de ambachtsschool, sollicitaties kwamen vanuit het hele land, uiteindelijk werd de heer Klapwijk uit Brielle de eerste directeur van de ambachtsschool. Maar ook voor de betrekking van leraar was de belangstelling groot. Voor leraar bankwerker hadden zich niet minder dan 70 sollicitanten aangemeld en voor leraar timmerman 26. Uit 103 sollicitanten werd de heer Campagne uit Coevorden benoemd tot magazijnbediende die tevens ook conciërge werkzaamheden moest verrichten.

De eerste lessen op de school begonnen op 2 oktober 1933, terwijl de officiële opening op woensdag 4 oktober plaatsvond. De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, mr. H.P. Marchant kwam zelf naar Coevorden om de opening te verrichten. Minister Marchant begon zijn toespraak met de mededeling dat het de regering een buitengewone voldoening schenkt deze school te kunnen openen. De minister besloot met: ‘Dat de jongens goed beseffen welke offers het heeft gekost de school te stichten en ook, dat zij zich in latere jaren dankbaar zullen herinneren, wat zij aan de Ambachtsschool in Coevorden verschuldigd zijn’.

In ‘Kiek Nou ‘s!’ duikt Herman Woltersom in het heden en verleden van gebouwen in de gemeente Coevorden. Reacties: hjwoltersom@hetnet.nl