Waterkwaliteit Bargerveen wordt in kaart gebracht: 'Waar kan hoogveen zich het beste ontwikkelen?'

Onderzoekcentrum B-Ware gaat dit najaar en aankomend voorjaar de kwaliteit van het grondwater in het Bargerveen tussen Weiteveen en Zwartemeer meten.

Met dat onderzoek wil het project Bargerveen-Schoonebeek inzicht krijgen in de locaties waar het hoogveen zich het beste kan ontwikkelen.

Op verschillende locaties in het gebied worden monsters van oppervlaktewater, grondwater en gevallen regenwater onderzocht om de waterkwaliteit voor het hele Bargerveen in kaart te brengen.

Hoogveenherstel

,,Een goede waterkwaliteit is een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van hoogveen”, zegt Arjan ter Harmsel van Arcadis, die onder meer dit onderzoek naar de waterkwaliteit coördineert. ,,Om goed te kunnen groeien heeft hoogveen water nodig. De belangrijkste randvoorwaarde daarvoor is dat de grondwaterstand stabiel is. De bufferzones dragen daaraan bij.”

‘Sommige informatie is wel 20 jaar oud’

Over de kwaliteit van het grondwater is volgens Ter Harmsel nog te weinig bekend. ,,Er zijn in het verleden wel metingen gedaan, maar de informatie die we hebben is gedateerd en versnipperd. Soms is de kennis die we hebben wel 20 jaar oud. Om de juiste maatregelen te bedenken en te weten waar het nodig is om de natuur een handje te helpen is er behoefte aan een actueel beeld van de grondwaterstanden en de waterkwaliteit.”

De onderzoekers gaan kijken op welke plekken in het Bargerveen het grondwater de veenlaag raakt, welke locaties in het Bargerveen het meest kansrijk zijn voor veenherstel en hoe het grondwater op verschillende plaatsen in het Bargerveen is samengesteld.

Drie soorten metingen

Het onderzoek naar de waterkwaliteit bestaat uit drie afzonderlijke proeven. ,,Ten eerste wordt er peilbuizenonderzoek uitgevoerd. Via buizen in de grond nemen we op diepte monsters van het grondwater. Ten tweede wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater gemeten door monsters te nemen van open water in het gebied, bijvoorbeeld uit plassen. Ten slotte wordt ook de kwaliteit van infiltrerend regenwater gemeten met monsters uit de bovenste laag van de grond. Dat gebeurt met keramische cups.”

Volgens Ter Harmsel is de kwaliteit van het grondwater en de dikte van het hoogveen in het Bargerveen niet altijd hetzelfde. ,,Er zijn stukken die in het verleden veel zijn afgegraven of juist nooit of nauwelijks. Er zijn stukken met open water, waarvan sommige diep en sommige juist niet. Die diversiteit wil je beter in beeld krijgen, zodat je overal op de juiste manier kunt ingrijpen als dat nodig is. Daarom worden de monsters voor elke proef op meerdere plaatsen in het gebied afgenomen.”

De eerste monsters worden dit najaar verzameld. Daarna volgt nog een ronde, in het voorjaar van 2020.