Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Coevorden had ooit een pettenfabriek: Kropveld

Het pand aan de Friesestraat, waar nu Miller & Monroe een vestiging heeft, kent een lange geschiedenis. Huib Minderhoud vertelt in zijn boek ‘Stap voor stap door Coevorden’ over Maurits Kropveld die een pettenfabriek had.

Wat nu de winkel is, was destijds de woning van Kropveld en daarachter had hij een loods waar tien meisjes de hele dag druk waren met het maken van petten. Behalve petten maakten ze er ook met linten versierde baretten voor jonge dames. In de twintiger jaren van de vorige eeuw waren die baretten zeer in trek. Maurits Kropveld was naast pettenfabrikant ook raadslid en medeoprichter van de Coevorder Handelsvereniging. Na het vertrek van Kropveld naar Den Haag werd het bedrijf nog enige jaren voortgezet door de Duitse fabrikant Piest. Deze Piest leefde met zijn vrouw een uiterst teruggetrokken leven. De gordijnen waren altijd gesloten, wat het voor de jeugd uit de buurt erg geheimzinnig maakte.

Piest verkocht het pand na enkele jaren aan het Groene Kruis. Het Groene Kruis was een neutrale landelijke vereniging voor wijkverpleging en thuiszorg in Nederland en werd in 1900 opgericht. Bij de oprichting stond voorop dat de vereniging actief bezig moest zijn bij het verzorgen en verplegen van zieken en het verbeteren van de hygiënische omstandigheden, ongeacht de godsdienstige levensbeschouwing van de leden. Een voorloper van het Groene Kruis was het Witte Kruis, een neutrale vereniging voor wijkverpleging. De vereniging kende zijn oorsprong in Driebruggen, maar breidde zich vervolgens uit over geheel Nederland.

Ook Coevorden kende een Groene Kruisvereniging, maar een eigen onderkomen ontbrak tot 1937. Tijdens de algemene ledenvergadering van het Groene Kruis in februari 1933 kwam het voorstel van het bestuur aan de orde voor het maken van plannen voor aankoop van grond en het stichten van een eigen gebouw. Gezien de grondprijzen en de bouwkosten was het volgens het bestuur nu de tijd gekomen om over te gaan tot de realisatie van het gebouw. De kosten mochten in geen geval boven de tienduizend gulden komen. Na enige discussie kreeg het bestuur de volmacht om de plannen uit te werken. Daar bleef het dan voorlopig ook bij want tijdens de algemene ledenvergadering februari 1935 kwam bij de rondvraag het stichten van een eigen gebouw weer ter sprake.

Een jaar later meldde het Nieuwsblad van het Noorden dat het Groene Kruis, door aankoop eigenaresse was geworden van het woonhuis van de heer Piest. Voor de verbouw van het huis in een Groene Kruis-gebouw met magazijn en consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters werd tot een bedrag van 7000 gulden een obligatielening uitgegeven. De lening zou in uiterlijk 25 jaar worden afgelost. Dat was niet het enige want er werd ook grote bazar gehouden om het nieuwe pand te financieren. Bij de opening van de bazar was het voltallige college aanwezig en burgemeester Gautier wees daarbij op de zegenrijke werking van het Groene Kruis. Hij vond het een daad van burgerplicht het Groene Kruis bij zijn streven om een eigen gebouw te krijgen te steunen en wekte daartoe ieder ingezetene van Coevorden, naar de mate van zijn krachten op. September 1937 werd het nieuwe wijkgebouw aan de toen nog Stationsstraat en nu huidige Friesestraat officieel geopend.

In ‘Kiek Nou ‘s!’ duikt Herman Woltersom in het heden en verleden van markante gebouwen in de gemeente Coevorden. Reacties: hwoltersom@hetnet.nl