Steenwijksmoer krijgt zonneparken van 58 hectare

Steenwijksmoer – Het onderwerp zonneparken in Steenwijksmoer prijkt dan wel volgende week op de raadsagenda, maar de meeste fracties zijn positief: tussen Coevorden en Steenwijksmoer wordt een oppervlakte van 116 voetbalvelden voorzien van zonnepanelen.

Steenwijksmoer had geen bezwaar tegen 29 hectare, maar wel tegen nog eens 29 hectare extra. Inwoners van het dorp dienden 79 zienswijzen in en een petitie werd 550 maal ondertekend. Deze inspanningen mochten niet baten. Alle bezwaren zijn ongegrond verklaard.

De meeste fracties beoordeelden het collegevoorstel als positief. Drie fracties, de VVD, BBC2014 en PPC, willen het voorstel nog bespreken in de raadsvergadering van aankomende week.

Zwak

Esther Wilpshaar sprak in tijdens de commissievergadering. In het motto ‘Coevorden Verbindt’ herkent Steenwijksmoer zich niet, zo zei zij. Zij noemde de argumentatie van het college zwak. ‘Wie controleert het college? Dat bent u, gemeenteraad. Wij vragen ons af hoe groot de energiebehoefte in de gemeente is. Wordt de energie benut voor de eigen inwoners of worden ook andere plaatsen van energie voorzien ten koste van ons woongenot?’

Zij wees daarnaast op de zonneladder. De zonneladder van de provincie houdt in, dat de gemeente eerst de opties zonnepanelen op daken en zonnepanelen op maaivelden binnen het stedelijk gebied moest hebben bekeken. Dan pas komt de derde optie aan bod: zonneparken buiten het stedelijk gebied. ‘Waarom is het in de buurgemeente wel gelukt om zonnepanelen te plaatsen?’

Esther Wilpshaar constateerde: ‘Er is ondanks de grote weerstand vanuit het dorp en onze meewerkende houding nooit met ons onderhandeld. Ondanks onze medewerkende houding is nooit naar ons geluisterd.’

Hoongelach

De woorden van Lars Hoedemaker (D66) leidden tot kritiek en hoongelach vanaf de gevulde publieke tribune: ‘Waar bent u als Steenwijksmoer bang voor en wat verandert er nu eigenlijk? Het gebied was immers al eerder aangewezen als bedrijventerrein.’ Mariët Meijerink, die net als Esther Wilpshaar vragen beantwoordde, zei daarop: ‘Er lijkt een zonnepark met de grootte van 116 voetbalvelden te komen. Dat is wat er verandert. Inderdaad zou het gebied bedrijventerrein worden, maar dat is teruggefloten door de provincie.’ Wethouder Jeroen Huizing beaamde dat: ‘Het rijk gaf aan, dat dat niet kon doorgaan en dat heeft de provincie ons laten weten.’

Akkoord

Lars Hoedemaker van D66, Jerry Stoker van het PAC en Gilbert Mulder van de PvdA gingen zonder meer akkoord met het collegevoorstel. Eddy Heeling van het CDA vindt, dat het lastig, zo niet onmogelijk is, om een goede plek te vinden waartegen geen bezwaar is. ‘Het is wegen van plussen en minnen en een afweging tussen plaatselijk en algemeen belang. Het blijkt onmogelijk om zoveel daken van zonnepanelen te voorzien. Ondanks begrip voor de sentimenten vinden wij het gebied uitstekend geschikt voor het realiseren van het zonnepark.’

Binding belangrijk

Erik Bonkes van de VVD vroeg of er overleg is geweest met de initiatiefnemer. Mariët Meijerink liet weten, dat er geruime tijd geleden een oriënterend gesprek is geweest. Daarna is er geen contact meer geweest. Hij wil het onderwerp op de raadsagenda van volgende week om de zaak nader te bespreken. ‘Omdat er zoveel mensen zienswijzen hebben ingediend en een petitie is geweest, vinden we het van belang dat naar de inwoners wordt geluisterd. Binding met de inwoners is van belang.' Derk ten Berge van BBC2014 en Henk Bouwers van PPC willen het onderwerp volgende week ook nog bespreken.