Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

De geschiedenis van De Eendracht (2)

De oudste woonwijk buiten de stadsgrachten is de Eendrachtwijk, gebouwd door Stichting De Eendracht. Naast woningbouw kwamen in de nieuwe woonwijk ook winkels. Kruidenier Olsman had zijn winkel op de hoek Gramsbergerstraat Goeman Borgesiusstraat.

Op de hoek van de Gramsbergerstraat en de Eendrachtstraat had slager Hubert zijn winkel. Hubert was vooral bekend om hoe zijn vlees aanprees bij de klanten, steevast had hij het over een monsterstukje vlees. Niet verwonderlijk dat hij daardoor de bijnaam ‘monster’ kreeg. Aan de overkant van de slagerij bevond zich de winkel van de Coöperatie. In het Nieuwsblad van het Noorden verscheen in februari 1912 de volgende advertentie: ‘Om half april in dienst te treden, een alleszins bekwame Bakker (gehuwd) om op te treden in een op te richten Neutr. Coöp. Bakkerij te Coevorden. Tevens kan aan hetzelfde adres een flinke Halfwas geplaatst worden’.

In de jaren dertig van de vorige eeuw was de werkloosheid groot. Burgemeester en wethouders kwamen in januari 1936 dan ook met het voorstel om jeugdige werklozen te werk te stellen bij binnen schilderwerk aan de Eendrachtstichting. De raad stelde zich echter op het standpunt dat men daardoor aan de stichting een voorsprong zou geven op particulieren. Met 5 tegen 4 stemmen werd het voorstel dan ook verworpen.

Er was schijnbaar behoefte aan woningen in Coevorden want op 8 maart 1937 was er goedkeuring voor het bouwrijp maken van een perceel grond.

De aanbesteding voor het maken van riolering, grondwerk, bestrating en leidingaanleg voor water en elektriciteit werd een maand later al gehouden. De nood was schijnbaar toch niet zo hoog, want in 1942 stelde het gemeentebestuur perceeltjes van het bouwterrein bij de Eendrachtstraat beschikbaar voor tuingrond. De huurprijs was 50 cent per are. Daar was veel belangstelling voor, want er waren op dat moment al ruim 100 perceeltjes verhuurd.

Dat er niet werd begonnen met de bouw en dat de tuingronden zo snel verhuurd werden zal ongetwijfeld met de oorlog te maken hebben gehad. Uiteindelijk werd er toch gebouwd en de Oranjewijk was een feit. In de jaren zestig werd duidelijk dat de vooroorlogse woningen aan de Eendrachtstraat en Goeman Borgesiusstraat niet meer aan de eisen van die tijd voldeden. Mei 1967 had de provincie geen bezwaar tegen geleidelijk afbraak van de woningen en werd begonnen met het ontruimen van de woningen. Een jaar later, op vrijdag 20 december 1968 werd op die plek de eerste paal geslagen voor het bejaardencentrum De Voorde.

Ook de woningen in de Oranjewijk zijn inmiddels gesloopt en hebben plaats gemaakt voor nieuwbouw. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de oudste woonwijk buiten de stadsgracht met zo’n rijke geschiedenis op 19 oktober in De Voorde, waarvoor de eerste oorspronkelijke woningen moesten worden gesloopt een reünie organiseert.

In ‘Kiek Nou ‘s’ duikt Herman Woltersom in het heden én verleden van markante gebouwen in de gemeente Coevorden. Reacties: hwoltersom@hetnet.nl