Omwonenden Geeserstroom luiden noodklok: 'Trekvogels moeten andere plek zoeken'

Zweeloo / regio - Bewoners van Wezup, Meppen, Aalden, Zweeloo en Benneveld hebben bij de Provincie alarm geslagen over de situatie in het gebied van de Geeserstroom.

Betrokken omwonenden van de Geeserstroom zijn inmiddels een werkgroep gestart: Vrienden van de Geeserstroom. Deze groep heeft vandaag de provincie in een zogeheten Zienswijze opgeroepen om het besluit van 2016 terug te draaien en te kiezen voor doorontwikkeling van het gebied tot elzenbroekbos (beekmoeras).

Droogte

Het gebied van de Geeserstroom wordt beheerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met Waterschap Vechtstromen.

De bewoners werden gealarmeerd door de droogte van afgelopen zomer. Als gevolg daarvan viel de plas in de Mepper Hooilanden geheel droog.

"In het najaar foerageren hier tienduizenden trekvogels. Die moesten nu een ander gebied zoeken", zegt woordvoerder Boudewijn Chorus. "Bij navraag kregen bewoners te horen dat dit niet alleen het gevolg was van de droge zomer. Op last van Gedeputeerde Staten wordt het gebied sinds 2016 extra ontwaterd. Staatsbosbeheer en Waterschap zijn hier niet blij mee, maar moesten zich neerleggen bij het besluit van de Provincie. Dat besluit was genomen na klachten van ondernemers uit Gees omdat het gebied door incidentele wateroverlast voor toeristen moeilijker begaanbaar was en omdat een laaggelegen bungalowpark op enkele plekken drassig werd."

'Vogelpopulatie en vegetatie die uniek is'

Het gebied van de Geeserstroom wordt sinds 2005 stapsgewijs ontwikkeld tot een beeklandschap waar de natuur haar gang kan gaan.

"Er zijn in de loop van de jaren heel wat plannen voor het gebied gemaakt, maar steeds pakten deze anders uit dan bedoeld. Intussen is echter ondanks zwalkend beleid toch een bijzonder natuurgebied ontstaan met voor Nederland zeldzame kenmerken van een beekmoeras. In de natte delen van het gebied heeft zich een vogelpopulatie en vegetatie ontwikkeld die uniek is. Daar groeien schaarse planten als waterviolier, beekpunge, snavelzegge en broeden kwetsbare moerasvogels als roerdomp, porseleinhoen en waterral. Die vogels staan alle op de rode lijst van bedreigde soorten. Een inventarisatie liet al in 2015 zien, dat deze bijzondere vogelstand intussen maar liefst 15 procent uitmaakt van de in het hele land aanwezige broedparen van deze soorten. Daar kan Drenthe trots op zijn!" zegt Chorus namens de werkgroep.

Snellere afvoer

Volgens de werkgroep gaat het sinds het besluit van Gedeputeerde Staten uit 2016 echter steeds slechter met de flora en fauna in het gebied.

"Eigenaar en beheerder Staatsbosbeheer ziet zich gedwongen de Geeserstroom in dit gebied tweejaarlijks op te schonen. Het gevolg is ontwatering en verdroging door snellere afvoer. Verlaging van het waterpeil leidt bovendien tot oxidatie van het veen en een toename van de uitstoot van CO2. Dit draagt niet bij aan het behalen van de door de landelijke overheid gestelde klimaatdoelen. Door de verdroging wordt de ontwikkeling van het beekmoeras in de kwetsbare delen van het gebied verstoord."

Voor wat de knelpunten van incidentele wateroverlast in Gees betreft ligt er wat betreft de werkgroep een goed plan van het Waterschap. "Wij dringen er bij het nieuwe bestuur van de provincie op aan dit plan nu snel te omarmen en uit te laten voeren."