Nieuw museum op de Weeshuisweide is wens van museumbestuur

Coevorden - Een nieuw museum op de Weeshuisweide is de grote wens, zo liet voorzitter Joop Mooij van Stichting Stedelijk Museum Coevorden weten. Donderdagmiddag overhandigde hij het wensbeeld aan wethouder Jeroen Huizing.

“Ons wensbeeld is een museum als schatkamer van Zuidoost-Drenthe, dat landschappelijk schitterend is ingepast. Een deel ervan ondergronds en het andere deel bovengronds, dat qua architectuur al interessant is om te zien en te ervaren.” Niet alleen kampt het museum met ruimtegebrek, ook de staat van onderhoud baart het museum zorgen. Zo is het klimaatbeheer in slechte staat. Daaraan moet op korte termijn al wat worden gedaan en ook is uitbreiding van het depot nodig.

Huizing noemde het rapport een mooie aanzet tot een goede dialoog en kijkt uit naar de komende gesprekken.

Toekomstbeeld

Bestuur en medewerkers van het bestuur zien het voor zich: “In 2025 willen we het grootste museum zijn van Zuidoost-Drenthe qua omvang en bezoekers. Er is dan met Het Hunebedcentrum en Marketing Drenthe voortgebouwd aan het steeds sterkere merk De Hondsrug Unesco Global Geopark. Dit gebied loopt van Coevorden tot Groningen. De positionering van het museum in Coevorden binnen het Geopark is ‘Expeditiepoort Sporen van Strijd’.

In 2025 zijn via de organisatie van tentoonstellingen, activiteiten en evenementen goede samenwerkingsbanden opgebouwd met andere (vesting)steden en musea. De exposities hebben nationale en internationale allure. Er is ook een jeugd- en studiecentrum. Een groot, innovatief museum met ruimte voor jong en oud zal bijdragen aan een levendig woon- en werkklimaat.”

Er wordt uitgegaan van minstens 50.000 bezoekers per jaar. Het uiteindelijke doel is 80.000 bezoekers in 2030. Waarin niet alleen sec het verhaal van Coevorden wordt verteld, maar waarbij ook gebruik gemaakt wordt van andere invalshoeken om actief geschiedenis te ervaren: met kunst, theater, innovatie, etc. Het museum wil zich profileren als een vooruitstrevende culturele instelling.

Stedelijk Museum Coevorden is al vele jaren gevestigd in Het Arsenaal. Eerder was de naam museum Drenthe’s Veste, de huidige naam is er sinds de renovatie van Het Arsenaal in 2013. “Met weinig middelen wordt mede door de inzet van gedreven vrijwilligers relatief veel bereikt. Zo was er afgelopen jaar een recordaantal bezoekers van 6.000 en zijn er diverse exposities per jaar”, staat in het wensbeeld.

Ambitie

De ambitie van de gemeente Coevorden is om Het Verhaal van Coevorden veel meer, beter en uitbundiger te vertellen en attractiever te maken dan nu het geval is. Het doel is om meer toeristen te trekken die langer blijven en meer besteden. Het museum kan daarin een rol vervullen, maar dat is in de huidige situatie niet mogelijk Daarom heeft de gemeente gevraagd een wensbeeld op papier te zetten inclusief projecten, activiteiten en benodigde middelen.

Invulling museum

"Het nieuwe museum", zo schrijft het museumbestuur, "toont met de vaste collectie de bewogen geschiedenis van Coevorden als Poort naar het Noorden en heeft een informatie- en educatiefunctie. Er is van alles te doen en te beleven. “Wij stellen ons voor dat bij de bouw van het nieuwe museum allerlei voorwerpen worden gevonden op de Weeshuisweide. Het zou prachtig zijn om inwoners en toeristen volop te betrekken bij het zoek- en vindproces. Ons beeld is dat op veel plekken in het centrum hervonden stadselementen te zien zijn in de openbare ruimte.”

We zouden graag een prentenkabinet realiseren, op basis van de schat aan gravures en tekeningen van Coevorden uit voorgaande eeuwen. We willen het verhaal van de zeventiende-eeuwse vestingbouw tonen, gelardeerd met voorwerpen uit de ontwerpers- en aannemerswereld. Ook onze muntencollectie verdient een betere plek. Een ander thema dat terug kan komen in de nieuwe vaste collectieopstelling is de positie van Coevorden in relatie tot haar omgeving. In het museum zullen aparte ruimtes zijn waarin de geschiedenis van de verschillende omliggende dorpen, met betrekking tot de economische en politieke banden, wordt uitgelicht.

In het museum ervaart de bezoeker heldere kleuren en een hedendaagse inrichting. Een aantal uiterlijke kenmerken van het gebouw en de lay-out kunnen bijvoorbeeld gebaseerd worden op een donjon of een kruithuis."

Kosten

Een nieuw museumgebouw naar het wensbeeld van het museum kost naar schatting qua investering tussen de 8 en 12 miljoen euro (exclusief archeologisch onderzoek). Dekking geschiedt zo veel mogelijk via giften, subsidies en fondsen. De jaarlijkse exploitatie betreft voor een groot deel personeelskosten en vaste lasten. Een andere grote kostenpost is de uitvoeringen van verschillende museale activiteiten, denk hierbij aan de kosten van het maken en organiseren van (drie tot vier) tijdelijke tentoonstellingen. Een voorbeeld is de voorgenomen expositie met musea in Groningen over ‘350 jaar Coevorden ontzet, Bommen Berend’ in 2022. Met een gemiddelde toegangsprijs van 6 euro en een bezoekersaantal van 50.000 per jaar bedragen de inkomsten uit entreegelden 300.000 euro per jaar. Om de activiteiten en dagelijkse organisatie van het museum te waarborgen is extra personeel nodig. De exploitatie schatten we op 1 tot 1,5 miljoen euro per jaar

Plan B

Mocht deze plannen niet haalbaar zijn, dan wordt samen met de gemeente gekeken naar Plan B in de vorm van andere nieuwbouwlocaties of uitbreiding van het huidige museum in Het Arsenaal.